152 | Dansk
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Stationær eller fleksibel montering
f For at sikre en sikker håndering skal el-
værktøjet monteres på en lige og stabil ar-
bejdsflade (f.eks. værktøjsbænk), før det
tages i brug.
Montering uden understativ (se Fig. i)
Fastgør el-værktøjet på arbejdsfladen med
en egnet skrueforbindelse. Hertil benyttes
boringerne 20.
Montering med understativ
(se Fig. k1k3 fra side 15)
Anvend til montering af fastgørelsessættet „Un-
derstativet“ 68. (24 skruer med møtrikker til
samling, 4 skruer med møtrikker til fastgørelse
af el-værktøj, 4 spændeskiver)
Skru understativet 69 sammen. Spænd skru-
erne.
Fastgør el-værktøjet på understativets flade.
Dette gøres med boringerne 20 på el-værktø-
jet samt de aflange huller på understativet.
Værktøjsskift (se Fig. j1 j4)
f Træk stikket ud af stikkontakten, før der
udføres arbejde på el-værktøjet.
f Brug beskyttelseshandsker, når savklingen
monteres. Berøring med savklingen er for-
bundet med kvæstelsesfare.
Vælg en savklinge, der passer til det materiale,
der skal saves i.
Anvend kun savklinger, hvis max. tilladte hastig-
hed er højere end dit el-værktøjs omdrejningstal
i ubelastet tilstand.
Brug kun savklinger, der svarer til de tekniske
data, der er angivet i denne vejledning, og som
er kontrolleret og mærket tilsvarende iht.
EN 847-1.
Udskiftning af savklinge
Løft den forreste del af ilægningspladen 3
med ringnøglen 17 og tag den ud af udsparin-
gerne 37.
Drej håndhjulet 12 helt til venstre, så savklin-
gen 38 befinder sig i den højest mulige posi-
tion over savbordet.
Drej spændemøtrikken 51 med ringnøglen 17
(23 mm) og spænd samtidigt spindellåsear-
men 50, til den falder i hak.
Hold spindellåsearmen spændt og skru
spændemøtrikken af til venstre.
Tag spændeflangen 52 af.
Tag savklingen 38 ud.
Isætning af savklinge
Alle dele rengøres før isætning, hvis det er nød-
vendigt.
Anbring den nye savklinge på holdeflangen
52 til værktøjsspindlen 53.
Bemærk: Brug ikke for små savklinger. Spalten
mellem savklinge og spaltekniv må max. være
5mm.
f Savklingen skal anbringes på en sådan må-
de, at tændernes skæreretning (pilretning
på savklinge) er i overensstemmelse med
pilretningen på beskyttelsesskærmen!
Sæt spændeflangen 52 og spændemøtrikken
51 på.
Drej spændemøtrikken 51 med ringnøglen 17
(23 mm) og spænd samtidigt spindellåsear-
men 50, til den falder i hak.
Spænd spændemøtrikken til højre.
Sæt ilægningspladen 3 i igen. (se Fig. c3)
Brug
f Træk stikket ud af stikkontakten, før der
udføres arbejde på el-værktøjet.
Savklingens transport- og
arbejdsposition
Transportstilling
Drej håndhjulet 12 til højre, til savklingens
tænder 38 findes under savbordet 11.
Arbejdsposition
Drej håndhjulet 12 til venstre, til savklingens
tænder 38 findes ca. 5 mm over emnet.
Bemærk: Sørg for, at beskyttelsesskærmen er
positioneret rigtigt. Den skal altid ligge på em-
net under savearbejdet.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 152 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM