Dansk | 153
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Savbord forstørres
Lange emner skal understøttes i den frie ende
ved at lægge noget ind under dem eller støtte
dem mod noget.
Bordforlængerstykke/sideland (se Fig. A)
Savbordets flade kan forstørres ved at trække
følgende skinner ud både bagved og til højre for
el-værktøjet:
Bordforlængerstykke 2 (forlænger savbordet
11 med 215 mm bagud)
og/eller
Sideland 9 (gør savbordet bredere 11 med
285 mm til højre)
Grib ind under midten på den ønskede skin-
ne og træk den ud til max.
Positionen fastgøres ved at spænde de på-
gældende fastgørelsesknopper (23 eller 26)
fast på styrestængerne.
Ved tunge emner skal skinnerne i givet fald støt-
tes.
Skydeslæde (se Fig. B)
Med skydeslæden 1 kan der saves emner indtil
en max. bredde på 305 mm.
Samtidigt opnås en højere præcision under sa-
vearbejdet, især i forbindelse med vinkelansla-
get 16. (se „Vandrette geringsvinkler saves ved
hjælp af skydeslæde“, side 155)
Klap låsearmen 24 til højre.
Skydeslæden kan således forskydes helt
fremad og helt tilbage.
Indstilling af geringsvinkel
For at sikre at saven altid saver præcise snit er
det vigtigt at kontrollere el-værktøjets grundind-
stillinger og evt. indstille det efter intensiv brug
(se „Kontrol og indstilling af grundinstillinger“,
side 155).
Indstilling af vandrette geringsvinkler
(vinkelanslag) (se Fig. C)
Den vandrette geringsvinkel kan indstilles i et
område på 60° (venstre side) til 60° (højre si-
de).
Løsne knoppen 54, hvis den skulle være
spændt.
Drej vinkelanslaget, til vinkelviseren 55 viser
den ønskede geringsvinkel.
Spænd knoppen 54 igen.
Indstilling af lodrette geringsvinkler
(savklinge) (se Fig. D)
Den lodrette geringsvinkel kan indstilles i et om-
råde mellem 90° og 45°.
Løsne låseknoppen 29 let til venstre.
Bemærk: Løsnes låseknoppen helt, kipper sav-
klingen på grund af sin tyngdekraft i en stilling,
der ca. svarer til 30°.
Tryk håndhjulet 12 bagud (Push) og hold det
i denne position.
Dermed griber tænderne på kulissen ind i
tandkransen på håndhjulet.
Drej på håndhjulet, til vinkelviseren 56 viser
den ønskede geringsvinkel på skalaen 57.
Spænd låseknoppen 29 igen.
Til hurtig og præcis indstilling af standardvink-
lerne 90° og 45° findes stopanslag på huset.
Parallelanslag indstilles
Parallelanslag 8 (se Fig. E)
Markeringen i luppen 58 viser den indstillede af-
stand mellem parallelanslaget og savklingen på
skalaen 13.
Positionér parallelanslaget på den ønskede
side af savklingen. (se også „Parallelanslag
monteres“, side 151)
Træk spændegrebet 46 opad til løsning og
forskyd parallelanslaget, indtil luppen 58 vi-
ser den ønskede afstand til savklingen.
Parallelanslaget fastlåses ved at trykke
spændegrebet 46 ned.
Parallelanslag 10 på sideland (se Fig. F)
Parallelanslaget 10 kan positioneres til højre el-
ler venstre på sidelandet 9.
Etikettens farver på parallelanslaget svarer til
skalaens farver 59 på den forreste styrestang.
Skalaen viser afstanden til savklingen, afhæn-
gigt af parallelanslagets position.
Skru parallelanslaget i den ønskede position
på sidelandet.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 153 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM