154 | Dansk
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Tag fat i midten under sidelandet og træk det
så meget ud, til den grønne eller gule skala vi-
ser den ønskede afstand til savklingen.
Ekstra parallelanslag indstilles
Til savning af smalle emner og savning af lod-
rette geringsvinkler skal det ekstra parallelan-
slag 18 af aluminium monteres på parallelansla-
get 8. (se Fig. g2)
Korte emner kan klemme sig fast mellem parall-
elanslag og savklinge under savearbejdet, fan-
ges af den opstigende savklinge og slynges væk.
Indstil derfor det ekstra parallelanslag på en så-
dan måde, at det styreende ender i området
mellem savklingens forreste tand og midten på
savklingen.
Løsne fastgørelsesknopperne 48 og forskyd
det ekstra parallelanslag 18 tilsvarende.
Spænd knopperne igen.
Til savning af høje, smalle emner skal du mon-
tere det ekstra parallelanslag 18 af aluminium
direkte på parallelanslaget 8. (se Fig. g3)
Ibrugtagning
Start (se Fig. G1G2)
Skub den røde NØD-STOP-knop 14 til ven-
stre og åbn den gule sikkerhedsklap 30.
Maskinen tages i brug ved at trykke på den
grønne on-taste 60.
Luk herefter sikkerhedsklappen, uden at den
falder i hak.
Stop (se Fig. G3)
Tryk på den røde NØD-STOP-knap 14.
Strømsvigt
Start-stop-kontakten er en såkaldt nulspæn-
dingskontakt, der forhindrer, at el-værktøjet
starter igen efter strømsvigt (f.eks. træk stikket
ud under brug).
El-værktøjet tages i brug igen ved at trykke på
den grønne on-taste 60 igen.
Arbejdsvejledning
Generelle savehenvisninger
f Før savearbejdet startes: Kontroller at sav-
klingen på intet tidspunkt kan berøre ansla-
gene eller andre maskindele.
Beskyt savklingen mod slag og stød. Udsæt ikke
savklingen for tryk fra siden.
Spaltekniven skal flugte med savklingen for at
undgå en fastklemning af emnet.
Bearbejd ikke skæve emner. Emnet skal altid ha-
ve en lige kant, som lægges op ad parallelansla-
get.
Opbevar altid føringsstokken på el-værktøjet.
Brug ikke el-værktøjet til at fremstille false, no-
ter eller slidser.
Markering af snitlinje
Markér savklingens tykkelse på den runde,
gule etiket 7.
Derved kan emnet positioneres nøjagtigt til
savearbejdet, uden at beskyttelsesskærmen
åbnes.
Brugerens position (se Fig. H)
f Stil dig ikke i en linje med savklingen foran
el-værktøjet, men altid forskudt i siden i
forhold til savklingen. Dermed er din krop
beskyttet mod et muligt tilbageslag.
Hold hænder, fingre og arme væk fra den ro-
terende savklinge.
Overhold følgende tips:
Hold godt fast i emnet med begge hænder og
tryk det fast mod savbordet, især når der ar-
bejdes uden anslag. (se Fig. I)
Brug altid den medleverede skubbestok 22
og det ekstra parallelanslag 18 til smalle em-
ner og til savning af lodrette geringsvinkler.
(se Fig. J)
Maksimale emnemål
Lodret
eringsvinkel
Max. højde for
emne [mm]
90°
75
45°
63
OBJ_BUCH-783-003.book Page 154 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM