Dansk | 155
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Savning
Savning af lige snit
Indstil parallelanslaget 8 på den ønskede
snitbredde. (se „Parallelanslag indstilles“,
side 153)
Anbring emnet på savbordet foran beskyttel-
seshætten 6.
Løft eller sænk savklingen med håndhjulet 12
så meget op eller ned, at de øverste savetæn-
der står ca. 5 mm over emnets overflade.
Bemærk: Sørg for, at beskyttelsesskærmen er
positioneret rigtigt. Den skal altid ligge på em-
net under savearbejdet.
Tænd for el-værktøjet.
Sav emnet igennem med jævn fremføring.
Sluk for el-værktøjet og vent til savklingen
står helt stille.
Lodrette geringsvinkler saves
Indstil den ønskede lodrette geringsvinkel.
(se „Indstilling af lodrette geringsvinkler“,
side 153)
Overhold arbejdsskridtene i afsnittet „Sav-
ning af lige snit“ tilsvarende.
Afstand mellem savklinge og ekstra parallelan-
slag indstilles på vinkelanslag (se Fig. f2)
Afstanden mellem savklinge og det ekstra paral-
lelanslag må max. være 15 mm.
Findes det ekstra parallelanslag 18 bag ved
snitlinjen, løsnes de to skruer på fastgørel-
sessættet 45.
Forskyd det ekstra parallelanslag og spænd
skruerne igen.
Vandrette geringsvinkler saves med fastlåst
skydeslæde
Indstil den ønskede, vandrette geringsvinkel.
(se „Indstilling af vandrette geringsvinkler“,
side 153)
Vinkelanslaget skal kunne bevæges frit i fø-
ringsnoten 21 (højre eller venstre). Løsne lå-
segrebet 44 efter behov.
Overhold arbejdsskridtene i afsnittet „Sav-
ning af lige snit“ tilsvarende.
Vandrette geringsvinkler saves ved hjælp af
skydeslæde
Indstil den ønskede, vandrette geringsvinkel.
(se „Indstilling af vandrette geringsvinkler“,
side 153)
Klap låsearmen 24 til højre og træk skydeslæ-
den 1 frem. (se Fig. B)
Anbring emnet på savbordet foran beskyttel-
seshætten 6.
Positionér vinkelanslaget 16 forran vinkel-
stykket i den venstre føringsnot 21. Fastlås
denne position ved at spænde låsegrebet 44
fast.
Overhold arbejdsskridtene i afsnittet „Sav-
ning af lige snit“ tilsvarende.
Kontrol og indstilling af grund-
instillinger
For at sikre at saven altid saver præcise snit er
det vigtigt at kontrollere el-værktøjets grundind-
stillinger og evt. indstille det efter intensiv brug.
Dette kræver erfaring og tilsvarende special-
værktøj.
Dette arbejde gennemføres hurtigt og pålideligt
af en Bosch-servicetekniker.
Standard geringsvinkel 90° (lodret) indstilles
Indstil en lodret geringsvinkel på 90°.
Kontrol:
Indstil en vinkellære på 90° og stil den på
savbordet 11.
Benet på vinkellæren skal flugte med hele sav-
klingens længde 38.
Indstilling: (se Fig. K)
Løsne låseknoppen 29 og hold savklingen i
90°-positionen vha. håndhjulet 12.
Løsne justeringsskruen 61 spænd låseknop-
pen 29 let fast igen.
Drej justeringsskruen så meget ind eller ud,
indtil benet på vinkellæren flugter med hele
savklingens længde.
Spænd herefter låseknoppen 29 fast igen.
Hvis vinkelviseren 56 ikke er i en linje med ska-
lens 90°-mærke 57, løsnes skruen 63 med en al-
mindelig krydshovedskruetrækker, hvorefter
vinkelviseren indstilles langs med 90°-mærket.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 155 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM