158 | Svenska
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
sv
Säkerhetsanvisningar
Allmänna säkerhetsanvisningar för el-
verktyg
Läs noga igenom alla anvisning-
ar. Fel som uppstår till följd av
att anvisningarna nedan inte följts kan orsaka el-
stöt, brand och/eller allvarliga kroppsskador.
Förvara alla varningar och anvisningar för
framtida bruk.
Nedan använt begrepp ”Elverktyg” hänför sig till
nätdrivna elverktyg (med nätsladd) och till bat-
teridrivna elverktyg (sladdlösa).
1) Arbetsplatssäkerhet
a) Håll arbetsplatsen ren och välbelyst.
Oordning på arbetsplatsen och dåligt be-
lyst arbetsområde kan leda till olyckor.
b) Använd inte elverktyget i explosionsfar-
lig omgivning med brännbara vätskor,
gaser eller damm. Elverktygen alstrar
gnistor som kan antända dammet eller ga-
serna.
c) Håll under arbetet med elverktyget barn
och obehöriga personer på betryggande
avstånd. Om du störs av obehöriga perso-
ner kan du förlora kontrollen över el-
verktyget.
2) Elektrisk säkerhet
a) Elverktygets stickpropp måste passa till
vägguttaget. Stickproppen får absolut
inte förändras. Använd inte adapterkon-
takter tillsammans med skyddsjordade
elverktyg. Oförändrade stickproppar och
passande vägguttag reducerar risken för
elstöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor
som t. ex. rör, värmeelement, spisar och
kylskåp. Det finns en större risk för elstöt
om din kropp är jordad.
c) Skydda elverktyget mot regn och väta.
Tränger vatten in i ett elverktyg ökar ris-
ken för elstöt.
d) Missbruka inte nätsladden och använd
den inte för att bära eller hänga upp el-
verktyget och inte heller för att dra
stickproppen ur vägguttaget. Håll nät-
sladden på avstånd från värme, olja,
skarpa kanter och rörliga maskindelar.
Skadade eller tilltrasslade ledningar ökar
risken för elstöt.
e) När du arbetar med ett elverktyg utom-
hus använd endast förlängningssladdar
som är avsedda för utomhusbruk. Om en
lämplig förlängningssladd för utomhus-
bruk används minskar risken för elstöt.
f) Använd ett felströmsskydd om det inte
är möjligt att undvika elverktygets an-
vändning i fuktig miljö. Felströmsskyddet
minskar risken för elstöt.
3) Personsäkerhet
a) Var uppmärksam, kontrollera vad du gör
och använd elverktyget med förnuft. An-
vänd inte elverktyg när du är trött eller
om du är påverkad av droger, alkohol el-
ler mediciner. Under användning av el-
verktyg kan även en kort ouppmärksam-
het leda till allvarliga kroppsskador.
b) Bär alltid personlig skyddsutrustning
och skyddsglasögon. Användning av per-
sonlig skyddsutrustning som t. ex. damm-
filtermask, halkfria säkerhetsskor,
skyddshjälm och hörselskydd reducerar
alltefter elverktygets typ och användning
risken för kroppsskada.
c) Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrol-
lera att elverktyget är frånkopplat innan
du ansluter stickproppen till vägguttaget
och/eller ansluter/tar bort batteriet, tar
upp eller bär elverktyget. Om du bär el-
verktyget med fingret på strömställaren
eller ansluter påkopplat elverktyg till nät-
strömmen kan olycka uppstå.
d) Ta bort alla inställningsverktyg och
skruvnycklar innan du kopplar på el-
verktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en
roterande komponent kan medföra
kroppsskada.
VARNING
OBJ_BUCH-783-003.book Page 158 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM