160 | Svenska
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
f Såga bara ett arbetsstycke åt gången. På el-
ler mot varandra upplagda arbetsstycken kan
blockera sågklingan eller under sågning för-
skjutas i förhållande till varandra.
f Använd alltid parallell- eller vinkelanslaget.
Detta förbättrar snittnoggrannheten och
minskar risken för att sågklingan kommer i
kläm.
f Om sågklingan kommer i kläm, koppla från
elverktyget och håll arbetsstycket stadigt
tills sågklingan stannat fullständigt. För att
undvika bakslag förflytta inte arbetsstycket
innan sågklingan stannat fullständigt. Om
sågklingan kommit i kläm åtgärda blockering-
en innan elverktyget startas på nytt.
f Använd inte oskarpa, sprickiga, deformera-
de eller skadade sågklingor. Sågklingor med
oskarpa eller fel inriktade tänder medför till
följd av ett för smalt sågspår ökad friktion, in-
klämning av sågklingan och bakslag.
f Använd alltid sågklingor i rätt storlek och
med lämpligt infästningshål (t. ex. stjärn-
format eller runt). Sågklingor som inte pas-
sar till sågens monteringskomponenter rote-
rar orunt och leder till att kontrollen förloras
över sågen.
f Använd inte sågklingor i höglegerat snabb-
stål (HSS-stål). Dessa sågklingor kan lätt bry-
tas sönder.
f Berör inte sågklingan efter arbetet innan
den svalnat. Sågklingan blir mycket het un-
der arbetet.
f Använd aldrig elverktyget utan inmatnings-
platta. Byt ut defekt inmatningsplatta. An-
vänd en felfri inmatningsplatta, i annat fall
finns risk för att sågklingan skadar dig.
f Säkra arbetsstycket. Ett arbetsstycke som
är fastspänt i en uppspänningsanordning el-
ler ett skruvstycke hålls säkrare än med han-
den.
f Håll arbetsplatsen ren. Materialblandningar
är särskilt farliga. Lättmetalldamm kan brin-
na och explodera.
f Lämna aldrig elverktyget innan det stannat
fullständigt. Insatsverktyg som efter från-
koppling fortsätter att rotera kan orsaka per-
sonskada.
f Elverktyget får inte användas med defekt
sladd. Berör inte skadad nätsladd, dra slad-
den ur vägguttaget om den skadats under
arbetet. Skadade nätsladdar ökar risken för
elstöt.
Symboler
Beakta symbolerna nedan som kan vara viktiga för elverktygets användning. Lägg på minne symbo-
lerna och deras betydelse. Korrekt tolkning av symbolerna hjälper till att bättre och säkrare använda
elverktyget.
Symbol Betydelse
f Bär hörselskydd. Risk finns för att buller leder till hörselska-
da.
f Bär dammskyddsmask.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 160 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM