164 | Svenska
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Tekniska data
Bullerinformation
Mätvärdena för ljudnivån anges enligt EN 61029.
Maskinens A-vägda ljudnivå uppnår i typiska fall:
Ljudtrycksnivå 97 dB(A); ljudeffektnivå
110 dB(A). Onoggrannhet K=3 dB.
Använd hörselskydd!
Försäkran om överensstämmelse
Vi försäkrar härmed under exklusivt ansvar att
denna produkt som beskrivs i ”Tekniska data”
överensstämmer med följande normer och nor-
mativa dokument: EN 61029 enligt bestämmel-
serna i direktiven 2004/108/EG, 98/37/EG (till
28.12.2009), 2006/42/EG (from 29.12.2009).
EG-typprovningsnr 3400636.01CE från notifie-
rad provningsanstalt nr 2140.
Teknisk tillverkningsdokumentation finns hos:
Robert Bosch GmbH, Dept. PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 04.07.2008
Montage
f Undvik oavsiktlig start av elverktyget. Un-
der montering och alla arbeten på elverkty-
get får stickproppen inte vara ansluten till
nätströmmen.
Leveransen omfattar
Beakta beskrivningen av leve-
ransomfånget i början av bruks-
anvisningen.
Kontrollera innan elverktyget startas att alla
nedan angivna delar medlevererats:
Bordscirkelsåg
(förmonterad: Bordsbreddning 9, sågklinga
38, insatsplatta 3)
Bottenplatta 35 med förmonterade kryss-
pårsskruvar
Bordsförlängning 2
Monteringssats ”bordsförlängning” 41
(2 styrstavar, 2 säkringsskruvar, 2 klämmor,
2 korta fästknoppar)
Parallellanslag 8 och 10
Tilläggsparallellanslag (aluminium) 18
med profilskena 47
Tilläggsparallellanslag (plast) 49
Vinkelanslag 16
Monteringssats ”tilläggsparallellanslag” 45
(4 korta skruvar, 2 långa fästknappar 48,
2 fyrkantmuttrar med underläggsbrickor)
Bordscirkelsåg PTS 10
Produktnummer
3 603 L03 2..
Upptagen märkeffekt
W 1400
Märkspänning
V 230
Frekvens
Hz 50
Tomgångsvarvtal
min
-1
5000
Startströms-
begränsning
z
Vikt enligt
EPTA-Procedure
01/2003
kg 23,5
Skyddsklass
/II
För högsta mått på arbetsstycket se sidan 170.
Uppgifterna gäller för märkspänningar [U] 230/240 V.
Vid låg spänning och utföranden i vissa länder kan upp-
gifterna variera.
Beakta produktnumret på elverktygets typskylt.
Handelsbeteckningarna för enskilda elverktyg kan va-
riera.
Mått för lämpliga sågklingor
Sågklingans diameter
mm 254
Klingans stomtjocklek
mm 1,8
Centrumhålets diameter
mm 30
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBJ_BUCH-783-003.book Page 164 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM