Svenska | 165
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Klingskydd 6
Monteringssats för ”klingskydd” 40
(skruv, mutter, underläggsbricka)
–Klyvkniv 4 med förmonterad sexkantskruv 36
Utsugningsslang 34
Påskjutare 22
Ringnyckel 17
på sågutföranden med bordsställ:
–Bordsställ 69
(12 profiler, 4 kapslar)
Monteringssats ”bordsställ” 68
(24 Skruvar med muttrar för hopsättning, 4
skruvar med muttrar för infästning av elverk-
tyget, 4 underläggsbrickor)
Anvisning: Kontrollera elverktyget avseende
skador.
För fortsatt användning av elverktyget måste
skyddsanordningarna eller lätt skadade delar
noggrant undersökas avseende felfri och ända-
målsenlig funktion. Kontrollera att de rörliga de-
larna fungerar felfritt, inte kärvar och att de är
oskadade. Alla komponenter ska vara korrekt
monterade och uppfylla alla villkor för att kunna
garantera en felfri drift.
Skadade skyddsanordningar och delar ska repa-
reras eller bytas ut hos en auktoriserad fack-
verkstad.
Första driftstart
Ta försiktigt ut alla medlevererade delar ur
förpackningen.
Avlägsna allt förpackningsmaterial från el-
verktyget och medlevererat tillbehör.
Kontrollera speciellt att förpackningsmateri-
alet under motorblocket tagits bort.
Följande verktyg behövs i tillägg:
Krysskruvmejsel
Vinkeltolk
Ring- eller fast nyckel (13 mm)
(för hopsättning av bordsstället
Montera i denna ordningsföljd
Arbetet underlättas om monteringen av elemen-
ten sker i följande ordningsföljd.
1. Montering underifrån
Utsugningsslang 34
Bottenplatta 35 med förmonterade kryss-
pårsskruvar
2 . Montering uppifrån
–Klyvkniv 4
–Klingskydd 6
Bordsförlängning 2
Parallellanslag 8, tilläggsparallellanslag (18
eller 49) och vinkelanslag 16
Montering underifrån
Lägg upp elverktyget på sågbordet 11.
Montering av utsugningsslang (se bild a)
Förbind spånutkastet på sågklingan och spå-
nutkastet 32 på maskinens hus med utsug-
ningsslangen 34.
Montering av bottenplatta (se bild b)
Sätt in bottenplattan 35 i härför avsedda ur-
tag så att krysspårsskruvarna griper in i hu-
sets hål.
Fäst bottenplattan genom att kraftigt dra fast
krysspårsskruvarna.
Montering uppifrån
Sväng nu elverktyget så att det ligger i rätt ar-
betsläge.
Montering av klyvkniv (se bilder c1c3)
Lyft med medföljande ringnyckel 17 upp in-
satsplattan 3 framtill och ta ut den ur urtagen
37.
Vrid ratten 12 moturs mot stopp så att såg-
klingan 38 står så högt som möjligt över såg-
bordet.
För svängning av sågklingan 38 ska låsknop-
pen 29 lossas.
Skjut upp klyvkniven 4 med aktuella borrhål
på fästets stödbultar 39.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 165 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM