166 | Svenska
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Fäst klyvkniven 4 på fästet 39 genom att dra
fast sexkantskruven 36 med ringnyckeln 17
(13 mm).
Ställ åter in sågklingan på 90° och dra fast
låsknoppen 29. (se även ”Inställning av verti-
kal geringsvinkel” sidan 169)
Anvisning: Klyvkniven måste flukta med såg-
klingan för att undvika inklämning av arbets-
stycket.
Montera sist insatsplattan 3.
Haka upp insatsplattan i urtagen 37 och tryck
sedan ned insatsplattan tills den snäpper
fast i sågbordet.
Montering av klingskyddet (se bild d)
Använd för montering monteringssatsen för
”klingskydd” 40. (skruv, mutter, underläggs-
bricka)
Skjut in skruven 40 i hålen på klingskyddet
och klyvkniven.
Skruvens fyrkant måste gå i ingrepp på kling-
skyddets urtag.
Lägg upp underläggsbrickan och muttern.
Dra med ringnyckeln 17 (13 mm) fast mut-
tern så att klingskyddet hålls kvar i alla in-
ställda lägen.
Montering av bordsförlängning
(se bilder e1e2)
Använd för montering monteringssatsen ”bords-
förlängning” 41. (2 styrstavar, 2 säkringsskru-
var, 2 klämmor, 2 korta fästknoppar)
Skjut de båda styrstavarna med gänghålet
framtill mot stopp i härför avsedda borrhål
på bordsförlängningen 2.
Skruva fast gummibufferten 42 på bordsför-
längningen.
För fixering stick in klämmorna i styrstavar-
nas hål.
Skjut sedan in bordsförlängningsskenan med
de båda styrstavarna i härför avsedda fästen
under sågbordet.
Skruva in skruvarna i härför avsedda gänghål
för fixering av skenan.
Skruva in fästknapparna 23 i härför avsedda
gängor under sågbordet.
Montering av vinkelanslag
(se bilder f1f2)
Skjut in skenan 43 för vinkelanslaget 16 i ett
av härför avsedda styrspår 21 på sågbordet.
Anvisning: Vinkelanslagets läge kan låsas i
vänstra styrspåret genom att vrida låsknoppen
44 på skjutsliden.
Montera tilläggsparallellanslaget 18 i alumi-
nium med medlevererad monteringssats 45
på vinkelanslaget. (2 korta skruvar, 2 fyrkant-
muttrar och underläggsbrickor)
Anvisning: Kontrollera att tilläggsparallellansla-
get ligger fullständigt an mot sågbordet.
Avståndet mellan sågklingan och tilläggsparallel-
lanslaget får uppgå till högst 15 mm.
Montering av parallellanslag
(se bilder g1–g3)
Parallellanslaget 8 kan placeras till vänster eller
höger om sågklingan.
Skruva in spännarmen
46 i härför avsedd
gänga framtill på parallellanslaget.
Lägg först upp parallellanslaget baktill på
sågbordet. Ställ sedan in parallellanslaget i
styrspåret 15.
Parallellanslaget är nu fritt förskjutbart.
För fixering av parallellanslaget tryck spän-
narmen 46 nedåt.
För sågning av smala arbetsstycken och verti-
kala geringsvinklar måste tilläggsparallellansla-
get 18 i aluminium monteras på parallellanslaget
8.
I detta fall kan tilläggsparallellanslaget 49 i plast
fästas på vinkelanslaget.
Skjut in profilskenan 47 i spåret på tillläggs-
parallellanslagets 18 korta sida.
Placera profilskenan framför parallellansla-
get 8 så att båda delarnas skruvhål fluktar.
Stick in fästknapparna 48 i sidohålen på pa-
rallellanslaget och dra fast dem.
Vid sågning av höga, smala arbetsstycken mås-
te tilläggsparallellanslaget 18 i aluminium mon-
teras direkt på parallellanslaget 8.
Fäst tilläggsparallellanslaget
18
med 2 fyr-
kantmuttrar ur monteringssatsen
45
och fäst-
knapparna
48
direkt på parallellanslaget
8
.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 166 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM