168 | Svenska
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Håll spindellåsspaken åtdragen och skruva
moturs bort spännmuttern.
Ta bort spännflänsen 52.
Ta bort sågklingan 38.
Montering av sågklinga
Om så behövs, rengör alla tillhörande delar före
återmontering.
Lägg upp den nya sågklingan på stödflänsen
52 på verktygsspindeln 53.
Anvisning: Använd inte för små sågklingor. Av-
ståndet mellan sågklingan och klyvkniven får
uppgå till högst 5 mm.
f Kontrollera vid montering att tändernas
skärriktning (i pilens riktning på sågkling-
an) överensstämmer med pilens riktning på
klingskyddet!
Lägg upp spännflänsen 52 och spännmuttern
51.
Vrid spännmuttern 51 med ringnyckeln 17
(23 mm) och dra samtidigt spindellåsspaken
50 tills den snäpper fast.
Dra medurs fast spännmuttern.
Sätt åter in insatsplattan 3. (se bild c3)
Drift
f Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbe-
ten utförs på elverktyget.
Sågklingans transport- och arbetsläge
Transportläge
Vrid ratten 12 medurs tills sågklingans 38
tänder står under sågbordet 11.
Arbetsläge
Vrid ratten 12 moturs tills sågklingans 38 tän-
der står ca. 5 mm ovanför arbetsstycket.
Anvisning: Kontrollera att klingskyddet sitter i
korrekt läge. Klingskyddet ska alltid ligga an mot
arbetsstycket.
Förstoring av sågbordet
Fria ändan på långa arbetsstycken måste alltid
pallas upp eller stödas.
Bordsförlängning/bordsbreddning (se bild A)
Sågbordets yta kan förstoras både baktill och på
höger sida om elverktyget när följande skenor
dras ut:
Bordsförlängning 2 (förlänger sågbordet 11
bakåt med 215 mm)
och/eller
Bordsbreddning 9 (breddar sågbordet 11 åt hö-
ger med 285 mm)
Grip tag mitt under respektive skena och dra
ut den mot stopp.
För fixering av läget skruva stadigt fast res-
pektive fästknoppar (23 eller 26 på styrsta-
varna.
Vid tunga arbetsstycken måste eventuellt stöd
sättas under skenorna.
Skjutslid (se bild B)
På skjutsliden 1 kan arbetsstycken upp till en
högsta bredd på 305 mm sågas.
Samtidigt uppnås en högre precision vid såg-
ning och speciellt då i kombination med vinke-
lanslaget 16. (se ”Sågning av horisontell ge-
ringsvinkel med hjälp av skjutsliden” sidan 171)
Fäll låsarmen 24 åt höger.
Skjutsliden kan nu förskjutas både framåt
och bakåt mot anslag.
Inställning av geringsvinkel
För att kunna garantera exakta snitt måste efter
intensiv användning elverktygets grundinställ-
ningar kontrolleras och eventuellt justeras (se
”Kontroll och justering av grundinställningar”,
sidan 171).
Inställning av horisontell geringsvinkel
(Vinkelanslag) (se bild C)
Den horisontala geringsvinkeln kan ställas in in-
om ett område mellan 60° (på vänster sida) och
60° (på höger sida).
Lossa vid behov låsknappen 54.
Vrid vinkelanslaget tills vinkelindikatorn 55
visar önskad geringsvinkel.
Dra åter fast låsknappen 54.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 168 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM