Svenska | 169
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Inställning av vertikal geringsvinkel
(Sågklinga) (se bild D)
Den vertikala geringsvinkeln kan ställas in inom
ett område mellan 90° och 45°.
Vrid låsknoppen 29 lätt moturs.
Anvisning: När låsknoppen lossas helt tippar
sågklingan till följd av tyngdkraften till ett läge
som ungefär motsvarar 30°.
Tryck ratten 12 bakåt (Push) och håll den i
detta läge.
Härvid går kulissens kuggar in i rattens kugg-
krans.
Vrid ratten tills vinkelindikatorn 56 visar öns-
kad geringsvinkel på skalan 57.
Dra åter fast låsknoppen 29.
För snabb och exakt inställning av standard-
vinklar 90° och 45° finns ändanslag på huset.
Inställning av parallellanslag
Parallellanslag 8 (se bild E)
Markeringen på luppen 58 visar på skalan 13 in-
ställt avstånd mellan parallellanslag och såg-
klinga.
Placera parallellanslaget på vald sida om såg-
klingan. (se även ”Montering av parallellan-
slag” sidan 166)
Dra spännarmen 46 för lossning uppåt och
förskjut parallellanslaget tills luppen 58 står i
rätt avstånd till sågklingan.
För fixering av parallellanslaget tryck spän-
narmen 46 nedåt.
Parallellanslag 10 på bordsbreddningsskena
(se bild F)
Parallellanslaget 10 kan placeras till vänster el-
ler höger om bordsbreddningsskenan 9.
Dekalens färger på parallellanslaget motsvarar
färgerna på skalan 59 på den främre styrstaven.
Skalan visar alltefter parallellanslagets läge av-
ståndet till sågklingan.
Skruva fast parallellanslaget i önskat läge på
bordsbreddningsskenan.
Grip tag mitt under breddningsskenan och
dra ut den tills den gröna eller gula skalan vi-
sar önskat avstånd till sågklingan.
Tilläggsparallellanslag
För sågning av smala arbetsstycken och verti-
kala geringsvinklar måste tilläggsparallellansla-
get 18 i aluminium monteras på parallellanslaget
8. (se bild g2)
Risk finns att korta arbetsstycken vid sågning
kläms in mellan parallellanslaget och sågkling-
an; den uppåtgående sågklingan kan gripa ar-
betsstycket och slunga ut det.
Ställ därför in tilläggsparallellanslaget så att an-
slagets styrända ligger mellan sågklingans främ-
sta tand och sågbladets mitt.
Lossa alla fästknopparna 48 och förskjut till-
satsparallellanslaget 18.
Dra åter fast knopparna.
Vid sågning av höga, smala arbetsstycken mås-
te tilläggsparallellanslaget 18 i aluminium mon-
teras direkt på parallellanslaget 8. (se bild g3)
Driftstart
Inkoppling (se bilder G1G2)
Skjut den röda NÖDSTOPP-knappen 14 åt
vänster och öppna den gula säkerhetsluckan
30.
För driftstar tryck på den gröna tillslagsknap-
pen 60.
Stäng sedan säkerhetsluckan men låt den in-
te snäppa fast.
Urkoppling (se bild G3)
Tryck på den röda NÖDSTOPP-knappen 14.
Strömavbrott
Strömställaren är en så kallad nollspännings-
strömställare som efter strömavbrott (om t.ex.
nätstickproppen dragits ur under drift) hindrar
elverktyget från att återinkopplas.
För att återstarta elverktyget måste den gröna
tillslagsknappen 60 tryckas ned.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 169 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM