Svenska | 171
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Sågning av horisontell geringsvinkel med hjälp
av skjutsliden
Ställ in önskad horisontell geringsvinkel. (se
”Inställning av horisontell geringsvinkel”
sidan 169)
Sväng låsarmen 24 åt höger och dra skjutsli-
den 1 framåt. (se bild B)
Lägg upp arbetsstycket på sågbordet framför
klingskyddet 6.
Placera vinkelanslaget 16 framför arbets-
stycke i vänstra styrspåret 21. Lås i detta lä-
ge genom att kraftigt dra fast låsknoppen 44.
Följ de arbetssteg som beskrivs i avsnittet
”Sågning i rät linje”.
Kontroll och justering av grundinställ-
ningar
För att kunna garantera exakta snitt måste efter
intensiv användning elverktygets grundinställ-
ningar kontrolleras och eventuellt justeras.
För detta behövs erfarenhet och lämpliga speci-
alverktyg.
En auktoriserad Bosch-servicestation kan
snabbt och tillförlitligt utföra dessa arbeten.
Inställning av standardgeringsvinkel på 90°
(vertikal)
Ställ in en vertikal geringsvinkel på 90°.
Kontroll:
Ställ in en vinkeltolk på 90° och lägg upp den
på sågbordet 11.
Vinkeltolkens ben måste över hela längden ligga
kant i kant med sågklingan 38.
Inställning: (se bild K)
Lossa låsknoppen 29 och håll sågklingan
med hjälp av ratten 12 i 90° läge.
Lossa justerskruven 61 och dra lätt fast lås-
knoppen 29.
Vrid in eller ut justerskruven tills vinkeltol-
kens ben över hela längden ligger kant i kant
med sågklingan.
Dra åter kraftigt fast låsknoppen 29.
Om vinkelindikatorn 56 efter utförd inställning
inte ligger i linje med 90°-märket på skalan 57 ta
loss skruven 63 med en i handeln förekomman-
de krysskruvdragare och rikta in vinkelindika-
torn längs 90°-märket.
Inställning av standardgeringsvinkel 45°
(vertikalt) (se bild K)
Upprepa ovan beskrivna arbetssteg på mot-
svarande sätt för den vertikala geringsvinkeln
på 45°:
Lossa låsknoppen 29,
ställ in justerskruven 62.
Vinkelindikatorn 56 får härefter inte förändras.
Inställning av parallellanslagets spännkraft
(se bild L)
Spännkraften i parallellanslaget 8 kan efter en
tids bruk minska.
–Dra åt muttern 64 tills parallellanslaget åter
sitter stadigt på sågbordet.
Ställ in glappet på skjutsliden (se bild M)
Om glappet på skjutbordet 1 efter en längre
tids användning blir för stort, dra åt juster-
skruvarna 65.
Inställning av insatsplatta (se bild N)
Kontroll:
Framkanten på insatsplattan 3 måste ligga i plan
med eller en aning under sågbordet, bakkanten
måste ligga i plan med eller en aning över såg-
bordet.
Inställning:
Ställ med de fyra justerskruvarna 66 in kor-
rekt nivå.
Lagring och transport (se bild O)
Lagring av elverktyg
Alla anslag, påskjutaren och reservsågklingor
kan förvaras infästa på elverktyget.
Lås den gula säkerhetsluckan 30 och låsar-
men 24 på skjutsliden 1.
Ställ elverktyget i transportläge. (se ”Trans-
portläge” sidan 168)
Ta loss tilläggsparallellanslaget 18 från paral-
lellanslaget 8 eller från vinkelanslaget 16.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 171 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM