174 | Norsk
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
e) Unngå en unormal kroppsholdning. Sørg
for å stå stødig og i balanse. Dermed kan
du kontrollere elektroverktøyet bedre i
uventede situasjoner.
f) Bruk alltid egnede klær. Ikke bruk vide
klær eller smykker. Hold hår, tøy og han-
sker unna deler som beveger seg. Løst-
sittende tøy, smykker eller langt hår kan
komme inn i deler som beveger seg.
g) Hvis det kan monteres støvavsug- og
oppsamlingsinnretninger, må du forvisse
deg om at disse er tilkoblet og brukes på
korrekt måte. Bruk av et støvavsug redu-
serer farer på grunn av støv.
4) Omhyggelig bruk og håndtering av elektro-
verktøy
a) Ikke overbelast verktøyet. Bruk et elek-
troverktøy som er beregnet til den type
arbeid du vil utføre. Med et passende
elektroverktøy arbeider du bedre og sik-
rere i det angitte effektområdet.
b) Ikke bruk elektroverktøy med defekt
på-/av-bryter. Et elektroverktøy som ikke
lenger kan slås av eller på, er farlig og må
repareres.
c) Trekk støpselet ut av stikkontakten
og/eller fjern batteriet før du utfører inn-
stillinger på elektroverktøyet, skifter til-
behørsdeler eller legger maskinen bort.
Disse tiltakene forhindrer en utilsiktet
starting av elektroverktøyet.
d) Elektroverktøy som ikke er i bruk må
oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la
maskinen brukes av personer som ikke
er fortrolig med dette eller ikke har lest
disse anvisningene. Elektroverktøy er far-
lige når de brukes av uerfarne personer.
e) Vær nøye med vedlikeholdet av elektro-
verktøyet. Kontroller om bevegelige
verktøydeler fungerer feilfritt og ikke
klemmes fast, og om deler er brukket el-
ler skadet, slik at dette innvirker på elek-
troverktøyets funksjon. La disse skade-
de delene repareres før
elektroverktøyet brukes. Dårlig vedlike-
holdte elektroverktøy er årsaken til mange
uhell.
f) Hold skjæreverktøyene skarpe og rene.
Godt stelte skjæreverktøy med skarpe
skjær setter seg ikke så ofte fast og er let-
tere å føre.
g) Bruk elektroverktøy, tilbehør, verktøy
osv. i henhold til disse anvisningene. Ta
hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet
som skal utføres. Bruk av elektroverktøy
til andre formål enn det som er angitt kan
føre til farlige situasjoner.
5) Service
a) Elektroverktøyet ditt skal alltid kun re-
pareres av kvalifisert fagpersonale og
kun med originale reservedeler. Slik opp-
rettholdes verktøyets sikkerhet.
Sikkerhetsinformasjon for
bordsirkelsager
f Stå aldri på elektroverktøyet. Det kan opp-
stå alvorlige skader hvis elektroverktøyet
kanter eller du ved en feiltagelse kommer i
kontakt med sagbladet.
f Sørg for at vernedekselet fungerer korrekt
og kan beveges fritt. Klem aldri vernedekse-
let fast i åpen tilstand.
f Pass på at hendene ikke kommer inn i sag-
området når elektroverktøyet går. Ved kon-
takt med sagbladet er det fare for skader.
f Ta aldri bak sagbladet for å holde arbeids-
stykket, fjerne trespon eller av andre grun-
ner. Ellers er det for liten avstand mellom
hånden din og det roterende sagbladet.
f Før arbeidsstykket kun inn mot et løpende
sagblad. Det er ellers fare for tilbakeslag,
hvis sagbladet henger seg opp i arbeidsstyk-
ket.
f Bruk elektroverktøyet kun når
arbeidsflaten med unntak av arbeidsstyk-
ket som skal bearbeides er helt fritt for
innstillingsverktøy, trespon osv. Små trebi-
ter eller andre gjenstander som kommer i
kontakt med det roterende sagbladet, kan
treffe brukeren med stor hastighet.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 174 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM