176 | Norsk
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
f Fareområde! Hold helst hender, fingre eller armer borte
fra dette området.
Kun for EU-land:
Ikke kast elektroverktøy i vanlig søppel!
Jf. det europeiske direktivet 2002/96/EF vedr. gamle elektriske
og elektroniske apparater og tilpassingen til nasjonale lover må
gammelt elektroverktøy som ikke lenger kan brukes samles inn
og leveres inn til en miljøvennlig resirkulering.
Viser håndhjulets dreieretning til forsenking (transportstilling)
og løfting (arbeidsstilling) av sagbladet.
Utfør innstillingen av den vertikale gjæringsvinkelen (svingbart
sagblad) i anvist rekkefølge.
Anviser maksimal godkjent høyde til et arbeidsstykke ved de
vertikale standard-gjæringsvinklene 90° og 45°.
Symbol Betydning
1.
4.
3.
2.
Push
90°
45°
75 mm
63 mm
OBJ_BUCH-783-003.book Page 176 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM