Norsk | 177
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Funksjonsbeskrivelse
Les gjennom alle advarslene og an-
visningene. Feil ved overholdelsen
av advarslene og nedenstående an-
visninger kan medføre elektriske
støt, brann og/eller alvorlige ska-
der.
Formålsmessig bruk
Elektroverktøyet er som fastmontert modell be-
regnet til å lage langsgående og tverrsnitt med
rett skjæring i tre. Det er da mulig med horison-
tale gjæringsvinkler på –60° til +60° og vertika-
le gjæringsvinkler på 90° til 45°.
Effekten til elektroverktøyet er beregnet til sa-
ging av hardt og mykt tre pluss spon- og fiberpla-
ter.
Elektroverktøyet er ved bruk som bordsirkelsag
ikke godkjent til saging av aluminium eller andre
ikke-jernholdige materialer.
Ta hensyn til sagbladets dimensjoner. Hulldiameteren må pas-
se uten klaring på verktøyspindelen. Ikke bruk reduksjonsstyk-
ker eller adaptere.
Ved utskifting av sagbladet må du passe på at skjærebredden
ikke er mindre og stambladtykkelsen ikke er større enn tykkel-
sen på spaltekniven.
Viser funksjonen til låseknotten på vinkelanlegget ved innstil-
ling av horisontale gjæringsvinkler.
Anviser mulige posisjoner for parallellanlegget på høyre bord-
breddeøker.
Fargen på etiketten korresponderer med fargene på skalaen til
fremre føringsstav. Skalaen anviser avstanden til sagbladet av-
hengig av posisjonen til parallellanlegget.
Symbol Betydning
140mm - 250mm
220mm - 520mm
OBJ_BUCH-783-003.book Page 177 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM