180 | Norsk
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Vernedeksel 6
Festesett «vernedeksel» 40
(skrue, mutter, underlagsskive)
Spaltekil 4 med formontert sekskantskrue 36
Tilkopling av avsugslange 34
Skyvestokk 22
Ringnøkkel 17
På modeller med understell:
Understell 69
(12 profiler, 4 kapper)
Festesett «understell» 68
(24 skruer med mutre til sammenbygging, 4
skruer med mutre til festing el-verktøy, 4 un-
derlagsskiver)
Merk: Sjekk om elektroverktøyet er skadet.
Før ytterligere bruk av elektroverktøyet må be-
skyttelsesinnretninger eller lett skadede deler
kontrolleres nøye med hensyn til feilfri og for-
målsmessig funksjon. Kontroller om de bevege-
lige delene fungerer feilfritt og ikke klemmer, el-
ler om deler er skadet. Samtlige deler må være
riktig montert og oppfylle alle betingelser for å
sikre en feilfri drift.
Skadede beskyttelsesinnretninger og deler må
repareres eller skiftes ut på en sakkyndig måte
av et godkjent fagverksted.
Første igangsetting
Ta alle medleverte deler forsiktig ut av embal-
lasjen.
Fjern alt innpakkingsmateriell fra elektro-
verktøyet og medlevert tilbehør.
Pass spesielt på at innpakkingsmateriellet
fjernes under motorblokken.
Nødvendig verktøy i tillegg til det som inngår i
leveransen:
Stjerneskrutrekker
Vinkellære
Ring- eller fastnøkkel (13 mm)
til sammenbygging av understellet
Rekkefølgen for montasjen
For å gjøre arbeidet lettere må du ta hensyn til
rekkefølgen for montering av medleverte ele-
menter.
1. Montering nedenfra
Tilkopling av avsugslange 34
–Bunnplate 35 med formonterte slisseskruer.
2. Montering ovenfra
Spaltekil 4
Vernedeksel 6
Bord-forlengelse 2
Parallellanlegg 8, ekstra parallellanlegg (18
eller 49) og vinkelanlegg 16
Montering nedenfra
Sett elektroverktøyet på sagbordet 11.
Montering av avsugslangen (se bilde a)
Forbind sponutkastet på sagbladhuset og
sponutkastet 32 på maskinhuset med av-
sugslangen 34.
Montering av bunnplaten (se bilde b)
Legg bunnplaten 35 inn i de passende utspa-
ringene, slik at slisseskruene griper inn i bo-
ringene på huset.
Fest bunnplaten ved å trekke fast slisseskru-
ene.
Montering ovenfra
Drei elektroverktøyet slik at det nå står i rik-
tig posisjon til arbeidet.
Montering av spaltekniven (se bildene c1c3)
Løft da innleggplaten 3 opp foran med ring-
nøkkelen 17 og ta den ut av utsparingene 37.
Drei håndhjulet 12 mot urviserne helt inn slik
at sagbladet 38 befinner seg i den høyeste
mulige posisjonen over sagbordet.
Til svinging av sagbladet 38 løsner du låsek-
notten 29.
Skyv spaltekilen 4 med de tilsvarende borin-
gene inn på festeboltene til holderen 39.
Fest spaltekilen 4 på holderen 39 ved å trek-
ke sekskantskruen 36 fast med ringnøkkelen
17 (13 mm).
OBJ_BUCH-783-003.book Page 180 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM