Norsk | 183
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Demontering av sagbladet
Løft da innleggplaten 3 opp foran med ring-
nøkkelen 17 og ta den ut av utsparingene 37.
Drei håndhjulet 12 mot urviserne helt inn slik
at sagbladet 38 befinner seg i den høyeste
mulige posisjonen over sagbordet.
Drei spennmutteren 51 med ringnøkkelen 17
(23 mm) og trekk samtidig spindellåsetasten
50 til den går i lås.
Hold spindellåsentasten trukket og skru
spennmutteren av mot urviserne.
Ta av spennflensen 52.
Fjern sagbladet 38.
Montering av sagbladet
Om nødvendig må alle deler som skal monteres
rengjøres før innbyggingen.
Sett et nytt sagblad på festeflensen 52 til
verktøyspindelen 53.
Merk: Ikke bruk for små sagblad. Spalten mel-
lom sagblad og spaltekniv må være maksimal
5mm.
f Ved montering må du passe på at tennenes
skjæreretning (pilretning på sagbladet)
stemmer overens med pilretningen på ver-
nedekselet!
Sett på spennflensen 52 og spennmutteren
51.
Drei spennmutteren 51 med ringnøkkelen 17
(23 mm) og trekk samtidig spindellåsetasten
50 til den går i lås.
Trekk spennmutteren fast med urviserne.
Sett innleggsplaten 3 inn igjen. (se bilde c3)
Bruk
f Før alle arbeider på elektroverktøyet utfø-
res må støpselet trekkes ut av stikkontak-
ten.
Transport- og arbeidsstillingen til sag-
bladet
Transportstilling
Drei håndhjulet 12 med urviserne til tennene
på sagbladet 38 befinner seg under sagbor-
det 11.
Arbeidsstilling
Drei håndhjulet 12 mot urviserne til tennene
på sagbladet 38 befinner seg ca. 5 mm over
arbeidsstykket.
Merk: Sørg for at vernedekselet er korrekt plas-
sert. Det må alltid ligge på arbeidsstykket i løpet
av sagingen.
Forstørrelse av sagbordet
Lange arbeidsstykker må støttes på den frie en-
den.
Bordforlengelse/bord-breddeøking
(se bilde A)
Til øking av sagbordflaten kan du trekke ut føl-
gende skinner både bak og på høyre side av
elektroverktøyet:
Bordforlengelse 2 (forlenger sagbordet 11 bak-
over med 215 mm)
og/eller
bord-breddeøker 9 (utvider bredden på sagbor-
det 11 mot høyre med 285 mm)
Grip tak midt under ønsket skinne og trekk
denne maksimalt ut til anslaget.
Til låsing av posisjonen trekker du de aktuelle
festeknottene (23 eller 26) fast på førings-
stavene.
På tunge arbeidsstykker må du eventuelt støtte
skinnen.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 183 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM