184 | Norsk
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Skyvesleide (se bilde B)
Med skyvesleiden 1 kan du sage arbeidsstykker
opp til en maksimal bredde på 305 mm.
Samtidig oppnås en høyere presisjon ved sagin-
gen spesielt i kombinasjon med vinkelanlegget
16. (se «Saging av horisontal gjæringsvinkel ved
hjelp av skyvesleiden», side 186)
Slå da låsespaken 24 mot høyre.
Skyvesleiden kan slik både forskyves helt
fremover og bakover.
Innstilling av gjæringsvinkelen
For å sikre presise snitt må du etter intensiv
bruk kontrollere elektroverktøyets grunninnstil-
linger og eventuelt innstille disse (se «Kontroll
og innstilling av grunninnstillingene», side 186).
Innstilling av horisontal gjæringsvinkel
(vinkelanlegg) (se bilde C)
Den horisontale gjæringsvinkelen kan innstilles i
et område på 60° (venstre side) opp til 60°
(høyre side).
Løs låseknotten 54 hvis denne er trukket
fast.
Drei vinkelanlegget til vinkelanviseren 55 vi-
ser den ønskede gjæringsvinkelen.
–Trekk låseknotten 54 fast igjen.
Innstilling av vertikal gjæringsvinkel
(sagblad) (se bilde D)
Den vertikale gjæringsvinkelen kan innstilles i et
område på 90° til 45°.
Løsne låseknotten 29 litt mot urviserne.
Merk: Ved komplett løsing av låseknotten vipper
sagbladet med tyngdekraften til en stilling som
ca. tilsvarer 30°.
Trykk håndhjulet 12 bakover (Push) og hold
det i denne posisjonen.
Slik griper tennene på kulissen inn i tann-
kransen på håndhjulet.
Drei håndhjulet til vinkelanviseren 56 anviser
ønsket gjæringsvinkel på skalaen 57.
–Trekk låseknotten 29 fast igjen.
Til en hurtig og nøyaktig innstilling av stan-
dardvinklene 90° og 45° finnes det endeanlegg
på huset.
Innstilling av parallellanleggene
Parallellanlegg 8 (se bilde E)
Markeringen på lupen 58 viser den innstilte av-
standen mellom parallellanlegg og sagblad på
skalaen 13.
Plasser parallellanlegget på ønsket side av
sagbladet. (se også «Montering av parallell-
anlegget», side 181)
Trekk spenngrepet 46 oppover til løsning og
forskyv parallellanlegget til lupen 58 viser øn-
sket avstand til sagbladet.
Til låsing av parallellanlegget trykker du
spenngrepet 46 ned.
Parallellanlegg 10 på bord-breddeøkeren
(se bilde F)
Parallellanlegget 10 kan plasseres på venstre el-
ler høyre side av bord-breddeøkeren 9.
Fargen på etiketten på parallellanlegget korre-
sponderer med fargene på skalaen 59 til fremre
føringsstav. Skalaen anviser avstanden til sag-
bladet avhengig av posisjonen til parallellanleg-
get.
Skru parallellanlegget i ønsket posisjon på
bord-breddeøkeren.
Grip tak midt under bord-breddeøkeren og
trekk denne så langt ut at den grønne hhv.
gule skalaen anviser ønsket avstand til sag-
bladet.
Innstilling av ekstra-parallellanlegg
Ved saging av smale arbeidsstykker og ved sa-
ging av vertikale gjæringsvinklerekstra-pa-
rallellanlegget 18 av aluminium monteres på pa-
rallellanlegget 8. (se bilde g2)
Korte arbeidsstykker kan klemmes inn mellom
parallellanlegg og sagblad ved sagingen, gripes
tak i av det oppstigende sagbladet og slynges
bort.
Innstill derfor ekstra-parallellanlegget slik at fø-
ringsenden ender et sted mellom fremre tann på
sagbladet og midten av sagbladet.
Løsne alle festeknottene 48 og forskyv ekstra
parallellanlegget 18 tilsvarende.
Trekk knottene fast igjen.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 184 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM