186 | Norsk
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Saging
Saging av rette snitt
Innstill parallellanlegget 8 på ønsket skjære-
bredde. (se «Innstilling av parallellanlegge-
ne», side 184)
Legg arbeidsstykket foran vernedekselet 6
på sagbordet.
Løft eller senk sagbladet så langt med et
håndhjul 12 at de øvre sagtennene står ca.
5 mm over overflaten til arbeidsstykket.
Merk: Sørg for at vernedekselet er korrekt plas-
sert. Det må alltid ligge på arbeidsstykket i løpet
av sagingen.
Slå på elektroverktøyet.
Sag gjennom arbeidsstykket med jevn frem-
føring.
Slå av elektroverktøyet og vent til sagbladet
er helt stanset.
Saging av vertikal gjæringsvinkel
Innstill ønsket vertikal gjæringsvinkel. (se
«Innstilling av vertikal gjæringsvinkel»,
side 184)
Følg arbeidsskrittene i avsnittet «Saging av
rette snitt» på tilsvarende måte.
Innstilling av avstanden mellom sagblad og ek-
stra-parallellanlegg på vinkelanlegget
(se bilde f2)
Avstanden mellom sagblad og ekstra-parallellan-
legg må være maksimal 15 mm.
Hvis ekstra-parallellanlegget 18 befinner seg
bak skjærelinjen løsner du begge skruer
festesettet 45.
Forskyv ekstra-parallellanlegget og trekk
skruene fast igjen.
Saging av horisontal gjæringsvinkel med låst
skyvesleide
Innstill ønsket horisontal gjæringsvinkel. (se
«Innstilling av horisontal gjæringsvinkel»,
side 184)
Vinkelanlegget må være fritt bevegelig i fø-
ringsnoten 21 (venstre eller høyre). Løsne lå-
seknotten 44 ved behov.
Følg arbeidsskrittene i avsnittet «Saging av
rette snitt» på tilsvarende måte.
Saging av horisontal gjæringsvinkel ved hjelp
av skyvesleiden
Innstill ønsket horisontal gjæringsvinkel. (se
«Innstilling av horisontal gjæringsvinkel»,
side 184)
Sving låsespaken 24 mot høyre og trekk sky-
vesleiden 1 fremover. (se bilde B)
Legg arbeidsstykket foran vernedekselet 6
på sagbordet.
Posisjoner vinkelanlegget 16 foran arbeids-
stykket i venstre føringsnot 21. Lås denne
stillingen ved å trekke låseknotten 44 godt
fast.
Følg arbeidsskrittene i avsnittet «Saging av
rette snitt» på tilsvarende måte.
Kontroll og innstilling av
grunninnstillingene
For å sikre presise snitt må du etter intensiv
bruk kontrollere elektroverktøyets grunninnstil-
linger og eventuelt innstille disse.
Hertil trenger du erfaring og tilsvarende spesial-
verktøy.
En Bosch-kundeservice utfører disse arbeidene
hurtig og pålitelig.
Innstilling av standard gjæringsvinkel 90°
(vertikal)
Innstill den vertikale gjæringsvinkelen på
90°.
Kontroll:
Innstill en vinkellære på 90° og legg den på
sagbordet 11.
Benet på vinkellæren må være kant i kant med
sagbladet 38 over hele lengden.
Innstilling: (se bilde K)
(Løsne låseknotten 29 og hold sagbladet ved
hjelp av håndhjulet 12 i 90°-posisjonen.
Løsne justeringsskruen 61 og trekk låseknot-
ten 29 litt fast igjen.
Skru justeringsskruen så langt inn eller ut til
benet på vinkellæren er i kant med sagbladet
over hele lengden.
Trekk deretter låseknotten 29 helt fast igjen.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 186 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM