Norsk | 187
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Hvis vinkelanviseren 56 etter innstillingen ikke
er i en linje med 90°-merket på skalaen 57
du løsne skruen 63 med en vanlig stjerneskru-
trekker og rette vinkelanviseren opp langs 90°-
merket.
Innstilling av standard gjæringsvinkel 45°
(vertikal) (se bilde K)
Gjenta de ovennevnte arbeidsskrittene på til-
svarende måte for den vertikale gjæringsvin-
kelen på 45°:
Løsning av låseknotten 29,
innstilling av justeringsskruen 62.
Vinkelanviseren 56 må da ikke forskyves igjen.
Innstilling av spennkraften for parallellanleg-
get (se bilde L)
Spennkraften til parallellanlegget 8 kan svekkes
ved hyppig bruk.
Trekk mutteren 64 fast helt til parallellanleg-
get igjen kan låses på sagbordet.
Innstilling av klaringen på skyvesleiden
(se bilde M)
Hvis skyvesleidens 1 klaring blir for stor etter
hyppig bruk, trekker du justeringsskruene 65
fast.
Innstilling av innleggsplaten (se bilde N)
Kontroll:
Forsiden av innleggsplaten 3 må være i flukt
med eller litt under sagbordet, baksiden må væ-
re i flukt med eller litt over sagbordet.
Innstilling:
Innstill riktig nivå med de fire justeringsskru-
ene 66.
Oppbevaring og transport (sebildeO)
Oppbevaring av elektroverktøyet
Til oppbevaring har elektroverktøyet en mulig-
het til å feste anlegg, skyvestokk og reservesag-
blad sikkert.
Lås den gule sikkerhetsklaffen 30 og låsespa-
ken 24 på skyvesleiden 1.
Sett elektroverktøyet i transportstilling. (se
«Transportstilling», side 183)
Løsne det ekstra parallellanlegget 18 fra pa-
rallellanlegget 8 eller vinkelanlegget 16.
Plasser anleggene (8, 16, 18) på høyre side
og fest skyvestokken 22.
Sno ledningen rundt ledningsholderne 31.
Et reservesagblad kan du oppbevare på hu-
set ved hjelp av festeskruen 19.
Bæring av elektroverktøyet
f Bær elektroverktøyet alltid sammen med en
annen person for å unngå ryggskader.
f Til transport av elektroverktøyet må du kun
bruke transportinnretningene og aldri bru-
ke bordforlengelsen 2 eller bord-bredde-
økeren 9.
Til løfting eller transport griper du inn i for-
dypningene 67 på siden av sagbordet 11.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 187 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM