Suomi | 191
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
f Vie työkappale vain liikkuvaa sahanterää
vasten. Muussa tapauksessa on olemassa ta-
kaiskun vaara, sahanterän tarttuessa työkap-
paleeseen.
f Käytä sähkötyökalua ainoastaan, kun työta-
so työstettävää työkappaletta lukuunotta-
matta on vapaa kaikista säätötyökaluista,
puulastuista jne. Pienet puukappaleet tai
muut esineet voivat sinkoutua käyttäjää kohti
suurella nopeudella, jos ne joutuvat koske-
tukseen pyörivän sahanterän kanssa.
f Sahaa aina vain yhtä työkappaletta. Päällek-
käin tai vierekkäin olevat työkappaleet voivat
saattaa sahanterän puristukseen tai liikkua
toisiinsa nähden sahauksen aikana.
f Käytä aina suuntais- tai kulmaohjainta. Tä-
mä parantaa sahaustarkkuutta ja pienentää
riskiä, että sahanterä jää puristukseen.
f Jos sahanterä joutuu puristukseen, tulee si-
nun pysäyttää sähkötyökalu ja pitää työkap-
pale paikallaan, kunnes sahanterä on pysäh-
tynyt. Takaiskun välttämiseksi
työkappaletta saa liikuttaa vasta sahante-
rän pysähdyttyä. Tarkista, miksi sahanterä
on jäänyt puristukseen, ennen kuin käynnis-
tät sähkötyökalun uudelleen.
f Älä käytä tylsiä, säröisiä, taipuneita tai vau-
rioituneita sahanteriä. Sahanterät, joissa on
tylsät tai väärin suunnatut hampaat tekevät
liian ahtaan sahausuran, mikä johtaa liialli-
seen kitkaan, sahanterän puristukseen ja ta-
kaiskuun.
f Käytä aina oikean kokoisia ja sopivalla kiin-
nitysreiällä varustettuja sahanteriä (esim.
tähdenmuotoinen tai pyöreä). Sahanterät,
jotka eivät sovi sahan asennusosiin, pyörivät
epäkeskeisesti ja johtavat sahan hallinnan
menettämiseen.
f Älä koskaan käytä runsasseosteisesta pika-
teräksestä valmistettuja HSS-sahanteriä.
Nämä sahanterät voivat helposti murtua.
f Älä kosketa sahanterää työn jälkeen, ennen
kuin se on jäähtynyt. Sahanterä tulee sahat-
taessa hyvin kuumaksi.
f Älä koskaan käytä työkalua ilman välilaat-
taa. Vaihda vaurioitunut välilaatta. Ilman
moitteetonta välilaattaa saattaa sahanterä ai-
heuttaa loukkaantumista.
f Varmista työkappale. Kiinnityslaitteilla tai
ruuvipenkissä kiinnitetty työkappale pysyy
tukevammin paikoillaan, kuin kädessä pidet-
tynä.
f Pidä työpaikka puhtaana. Materiaalien se-
koitukset ovat erityisen vaarallisia. Kevytme-
tallipöly saattaa syttyä palamaan tai räjähtää.
f Älä poistu sähkötyökalun luota, ennen kuin
se on pysähtynyt kokonaan. Moottorin sam-
mutuksen jälkeen liikkuvat vaihtotyökalut voi-
vat aiheuttaa loukkaantumisia.
f Älä koskaan käytä sähkötyökalua, jonka
verkkojohto on viallinen. Älä kosketa vauri-
oitunutta johtoa ja irrota pistotulppa pisto-
rasiasta, jos johto vaurioituu työn aikana.
Vahingoittunut johto kasvattaa sähköiskun
vaaraa.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 191 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM