192 | Suomi
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Tunnusmerkit
Jotkut seuraavista merkeistä voivat olla tärkeitä käyttäessäsi sähkötyökaluasi. Opettele merkit ja nii-
den merkitys. Merkkien oikea tulkinta auttaa sinua käyttämään sähkötyökaluasi paremmin ja turval-
lisemmin.
Tunnusmerkki Merkitys
f Käytä kuulonsuojainta. Melu saattaa aiheuttaa kuulon me-
netystä.
f Käytä pölynsuojanaamaria.
f Käytä suojalaseja.
f Vaaravyöhyke! Pidä mikäli mahdollista kädet, sormet ja
käsivarret loitolla tältä alueelta.
Vain EU-maita varten:
Älä heitä sähkötyökaluja talousjätteisiin!
Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koske-
van direktiivin 2002/96/EY ja sen kansallisten lakien muunnos-
ten mukaan, tulee käyttökelvottomat sähkötyökalut kerätä erik-
seen ja toimittaa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Osoittaa käsipyörän pyörimissuunnan sahanterän alaslaskemi-
seksi (kuljetusasento) ja nostamiseksi (työasento).
OBJ_BUCH-783-003.book Page 192 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM