194 | Suomi
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Toimintaselostus
Lue kaikki turvallisuus- ja muut oh-
jeet. Turvallisuusohjeiden noudat-
tamisen laiminlyönti saattaa johtaa
sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vaka-
vaan loukkaantumiseen.
Määräyksenmukainen käyttö
Sähkötyökalu on tarkoitettu puun suoraan pi-
tuus- ja poikittaissahaukseen pöytäkoneena.
Tällöin ovat vaakasuorat jiirikulmat kulmasta
60° kulmaan +60° sekä pystysuorat jiirikulmat
kulmasta 90° kulmaan 45° mahdollisia.
Sähkötyökalun teho on suunniteltu kovan ja peh-
meän puun sekä lastu- ja kuitulevyjen sahauk-
seen.
Sähkötyökalulla ei pöytäpyörösahana käytettä-
essä saa sahata alumiinia tai muita ei-rautame-
talleja.
Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiik-
kasivuissa olevaan sähkötyökalun kuvaan.
1 Työntöluisti
2 Pöydän pidennysosa
3 Välilaatta
4 Halkaisukiila
5 Suojuksen imunysä
6 Suojus
7 Tarra osoittamassa leikkauslinjaa
8 Suuntaisohjain
9 Pöydän levennysosa
10 Pöydän levennysosan suuntaisohjain 9
11 Sahapöytä
12 Käsipyörä sahanterän nostamiseksi ja alas-
laskemiseksi
13 Asteikko, joka osoittaa sahanterän etäisyy-
den suuntaisohjaimeen 8
14 HÄTÄSEIS-painike
15 Suuntaisohjaimen 8 ohjausura
16 Kulmaohjain
17 Lenkkiavain (23 mm; 13 mm)
18 Lisäsuuntaisohjain (alumiinia)
19 Sahanterän säilytystilan kiinnitysruuvi
20 Reikiä asennusta varten
21 Kulmaohjaimen ohjausura
22 Työntökappale
23 Pöydän pidennysosan 2 kiinnitysnuppi
24 Työntöluistin lukkovipu
25 Suuntaisohjaimen 10 kiinnitysnuppi
26 Pöydän levennysosan 9 kiinnitysnuppi
27 Lisäsuuntaisohjaimen 18 säilytystila
28 Suuntaisohjaimen 8 säilytystila
29 Lukkovipu pystysuoran jiirikulman asettami-
seksi
30 Käynnistyskytkimen varmuusläppä
31 Johdonpidike
32 Lastun poistoaukko
33 Kulmaohjaimen säilytystila
34 Imuletku
35 Pohjalevy
36 Kuusiokantaruuvi halkaisukiilan kiinnityk-
seen 4
37 Aukkoja välilaattaa varten
38 Sahanterä
39 Halkaisukiilan pidike
40 ”Suojuksen” kiinnityssarja
41 ”Pöydän pidennysosan” kiinnityssarja
42 Kumipuskuri
43 Kulmaohjaimen ohjauskisko
44 Kulmaohjaimen lukkonuppi
45 ”Lisäsuuntaisohjaimen/kulmaohjaimen”
kiinnityssarja
46 Suuntaisohjaimen kiinnityskahva
47 Profiilikisko
48 Lisäsuuntaisohjaimen (alumiini)
kiinnitysnupit
49 Lisäsuuntaisohjain (muovia)
50 Karan lukitusvipu
51 Kiinnitysmutteri
52 Kiinnitys-/kiristyslaippa
53 Työkalukara
54 Jiirikulman (vaakatasossa) kiinnitysnuppi
55 Kulmaohjaimen sahauskulmaosoitin
56 Sahauskulmaosoitin (pystysuora)
57 Asteikko jiirikulmaa varten (pystysuora)
OBJ_BUCH-783-003.book Page 194 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM