196 | Suomi
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Asennus
f Vältä sähkötyökalun tahatonta käynnistä-
mistä. Asennuksen aikana sekä kaikissa
sähkötyökaluun kohdistuvissa töissä, tulee
verkkopistotulpan olla irrotettuna pistora-
siasta.
Toimitukseen kuuluu
Katso kuvaa toimitukseen kuu-
luvista osista käyttöohjeen alus-
sa.
Tarkista ennen sähkötyökalun ensimmäistä käyt-
töönottoa, että kaikki alla luetellut osat löytyvät:
Pöytäpyörösaha
(esiasennettuna: Pöydan levennysosa 9, sa-
hanterä 38, välilaatta 3)
Pohjalevy 35 esiasennettuine ristikantaruu-
veineen
Pöydän pidennysosa 2
”Pöydän pidennysosan” kiinnityssarja 41
(2 ohjaustankoa, 2 lukitusruuvia, 2 kiinniket-
tä, 2 lyhyttä kiinnitysnuppia)
Suuntaisohjaimet 8 ja 10
Lisäsuuntaisohjain (alumiinia) 18
profiilikiskoineen 47
Lisäsuuntaisohjain (muovia) 49
Kulmaohjain 16
”Lisäsuuntaisohjaimen” kiinnityssarja 45
(4 lyhyttä ruuvia, 2 pitkää kiinnitysnuppia 48,
2 neliömutteria ja aluslaattoja)
–Suojus 6
”Suojuksen” kiinnityssarja 40
(ruuvi, mutteri, aluslaatta)
Halkaisukiila 4 esiasennettuine kuusiokanta-
ruuveineen 36
Imuletku 34
Työntökappale 22
Lenkkiavain 17
malleissa, joissa on konealusta:
Konealusta 69
(12 profiilia, 4 suojusta)
”Konealusta” kiinnityssarja 68
(24 ruuvia muttereineen kokoamista varten,
4 ruuvia muttereineen sähkötyökalun kiinni-
tystä varten, 4 aluslaattaa)
Huomio: Tarkista, ettei sähkötyökalussa ole vau-
rioita.
Ennen töiden jatkamista sähkötyökalun kanssa
tulee tutkia perusteellisesti, että suojavarusteet
ja lievästi vaurioituneet osat toimivat moitteet-
tomasti ja määräyksenmukaisesti. Tarkista, että
liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivätkä
ole puristuksessa sekä ettei löydy vaurioituneita
osia. Kaikkien osien tulee olla oikein asennettuja
ja niiden tulee täyttää kaikki moitteettoman toi-
minnan vaatimat edellytykset.
Vaurioituneet suojavarusteet ja osat on asian-
mukaisesti annettava sopimushuollon korjatta-
viksi tai vaihdettaviksi.
Ensimmäinen käyttöönotto
Poista varovasti kaikki toimitukseen kuuluvat
osat pakkauksistaan.
Poista kaikki pakkausmateriaali sähkötyöka-
lusta ja toimitukseen kuuluvista lisätarvik-
keista.
Kiinnitä erityistä huomiota moottorilohkon
alla olevan pakkausmateriaalin poistamiseen.
Työkalut, jotka tarvitaan toimitukseen kuuluvi-
en lisäksi:
Ristiuraruuvitaltta
–Kulmatulkki
Lenkki- tai kiintoavain (13 mm)
konealustan kokoamista varten
Asennuksen järjestys
Ota työn helpottamiseksi huomioon toimituk-
seen kuuluvien laiteosien asennusjärjestys.
1. Asennus altapäin
Imuletku 34
Pohjalevy 35 esiasennettuine ristikantaruu-
veineen
2. Asennus ylhäältäpäin
Halkaisukiila 4
–Suojus 6
Pöydän pidennysosa 2
Suuntaisohjain 8, lisäsuuntaisohjaimet (18
tai 49) ja kulmaohjain 16
OBJ_BUCH-783-003.book Page 196 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM