Suomi | 197
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Asennus altapäin
Aseta sähkötyökalu sahapöydälle 11.
Imuletkun asennus (katso kuva a)
Yhdistä imuletku 34 sahanteräkotelon lastun
poistoaukkoon 32.
Pohjalevyn asennus (katso kuva b)
Aseta pohjalevy 35 sitä varten oleviin aukkoi-
hin niin, että ristikantaruuvit tarttuvat kote-
lon porauksiin.
Kiinnitä pohjalevy kiristämällä ristikantaruu-
vit.
Asennus ylhäältäpäin
Käännä sähkötyökalu niin, että se on työn
kannalta oikeassa asennossa.
Halkaisukiilan asennus (katso kuvat c1c3)
Nosta välilaatta 3 etureunasta lenkkiavaimel-
la 17 ja poista se aukoista 37.
Kierrä käsipyörää 12 vastapäivään vastee-
seen asti niin, että sahanterä 38 on korkeim-
massa mahdollisessa asennossa sahapöydän
yläpuolella.
Sahanterän 38 kallistamiseksi on höllättävä
kiinnitysnuppia 29.
Työnnä halkaisukiilan 4 vastaavat poraukset
joustavine lukkorenkaineen ja ruuveineen pi-
dikkeen 39 kiinnityspultteihin.
Kiinnitä halkaisukiila 4 pidikkeeseen 39 kiris-
tämällä kuusiokantaruuvi 36 lenkkiavaimella
17 (13 mm).
Aseta sahanterä takasin asentoon 90° ja ki-
ristä kiinnitysnuppi 29. (katso myös ”Pysty-
suoran jiirikulman asetus”, sivu 200)
Ohje: Halkaisukiilan tulee olla samassa tasossa
sahanterän kanssa, jotta työkappaleen puristuk-
seen joutuminen estyy.
Asenna lopuksi välilaatta 3 takaisin.
Pujota välilaatta aukkoihin 37 ja paina saman-
aikaisesti välilaattaa alaspäin, kunnes se luk-
kiutuu sahapöytään.
Suojuksen asennus (katso kuva d)
Käytä asentamiseen ”Suojuksen” kiinnityssarjaa
40. (ruuvi, mutteri, aluslaatta)
Työnnä ruuvi 40 suojuksen ja halkaisukiilan
reikien läpi.
Ruuvin neliökannan tulee lukkiutua suojuk-
sen vastaavaan aukkoon.
Asenna aluslaatta ja mutteri.
Kiristä mutteri lenkkiavaimella 17 (13 mm)
niin tiukaksi, että suojus pysyy itsestään kai-
kissa asennoissa.
Pöydän pidennysosan asennus
(katso kuvat e1–e2)
Käytä asentamiseen ”Konealustan” kiinnityssar-
jaa 41. (2 ohjaustankoa, 2 lukitusruuvia, 2 kiinni-
kettä, 2 lyhyttä kiinnitysnuppia)
Työnnä kaksi ohjaustankoa, kierrereikä edel-
lä, vasteeseen asti sitä varten oleviin reikiin
pöydän pidennysosassa 2.
Kierrä kumipuskuri 42 kiinni pöydän piden-
nysosaan.
Työnnä kiinnikkeet ohjaustankojen reikiin.
Työnnä sitten pöydän pidennysosa ohjaus-
tankoineen sitä varten oleviin pidikkeisiin sa-
hapöydän alla.
Kierrä poisvetämistä estävät lukitusruuvit nii-
tä varten olevaan kierteeseen.
Kierrä kiinnitysnupit 23 niitä varten oleviin
kierteisiin sahapöydän alla.
Kulmaohjaimen asennus
(katso kuvat f1f2)
Asenna kulmaohjaimen 16 kisko
43 yhteen
sahapöydässä tätä varten olevaan ohjaus-
uraan 21.
Ohje: Kulmaohjaimen asento voidaan lukita va-
semmassa ohjausurassa kiertämällä työntöluis-
tissa olevaa kiinnitysnuppia 44.
Asenna tarvittaessa alumiininen lisäsuuntais-
ohjain 18 kulmaohjaimeen toimitukseen kuu-
luvaa kiinnityssarjaa 45 käyttäen. (2 lyhyttä
ruuvia, 2 neliömutteria ja aluslaattoja)
Ohje: Varmista tällöin, että lisäsuuntaisohjain
tukee kokonaisuudessaan sahapöytään.
Etäisyys sahanterän ja lisäsuuntaisohjaimen vä-
lillä saa olla korkeintaan 15 mm.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 197 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM