198 | Suomi
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Suuntaisohjaimen asennus
(katso kuvat g1g3)
Suuntaisohjain 8 voidaan sijoittaa sahanterän
vasemmalle tai oikealle puolelle.
Kierrä kiinnityskahva 46 sitä varten olevaan
kierteeseen suuntaisohjaimen etuosassa.
Aseta suuntaisohjain ensin sahapöydän taka-
osaan. Aseta sitten suuntaisohjain ohjaus-
uraan 15.
Suuntaisohjainta voi nyt siirtää mielivaltai-
sesti.
Lukitse suuntaisohjain paikoilleen painamal-
la kiinnityskahva 46 alas.
Sahattaessa kapeita työkappaleita ja pysty-
suoria jiirikulmia tulee suuntaisohjaimeen 8
asentaa alumiininen lisäsuuntaisohjain 18.
Tässä tapauksessa voit kiinnittää muovisen lisä-
suuntaisohjaimen 49 kulmaohjaimeen.
Työnnä profiilikisko 47 lisäsuuntaisohjaimen
18 lyhyessä sivussa olevaan uraan.
Kohdista profiilikisko suuntaisohjaimen 8
eteen niin, että kummankin osan aukot ovat
kohdakkain.
Työnnä kiinnitysnupit 48 suuntaisohjaimen
sivussa olevien reikien läpi ja kiristä ne.
Sahattaessa korkeita kapeita työkappaleita tu-
lee suoraan suuntaisohjaimeen 8 asentaa alumii-
ninen lisäsuuntaisohjain 18.
Kiinnitä lisäsuuntaisohjain 18 kiinnityssarjan
45 kahdella neliömutterilla ja kiinnitysnupeil-
la 48 suoraan suuntaisohjaimeen 8.
Pölyn ja lastun poistoimu
Materiaalien, kuten lyijypitoisen pinnoitteen,
muutamien puulaatujen, kivennäisten ja metallin
pölyt voivat olla terveydelle vaarallisia. Pölyn
kosketus tai hengitys saattaa aiheuttaa käyttä-
jälle tai lähellä oleville henkilöille allergisia reak-
tioita ja/tai hengitystiesairauksia.
Määrättyjä pölyjä, kuten tammen- tai pyökinpö-
lyä pidetään karsinogeenisena, eritoten yhdessä
puukäsittelyssä käytettyjen lisäaineiden kanssa
(kromaatti, puunsuoja-aine). Asbestipitoisia ai-
neita saavat käsitellä vain ammattilaiset.
Käytä pölynimua, jos se on mahdollista.
Huolehdi työkohteen hyvästä tuuletuksesta.
Suosittelemme käyttämään suodatusluokan
P2 hengityssuojanaamaria.
Ota huomioon maassasi voimassaolevat sään-
nökset koskien käsiteltäviä materiaaleja.
Pöly, lastut tai työkappaleesta murtuneet osat
saattavat jumittaa pölyn-/lastunimun.
Pysäytä sähkötyökalu ja irrota pistotulppa
pistorasiasta.
Odota, kunnes sahanterä on pysähtynyt ko-
konaan.
Määrittele ja poista puristukseen joutumisen
syy.
Ulkopuolinen poistoimu (katso kuva h)
Liitä pölynimuriletku lastun poistoaukkoon
32.
Lisäksi voit imutehon parantamiseksi liittää
pölynimun lastunpoistoaukkoon 5.
Poista silloin suojus lastunpoistoaukosta.
Pölynimurin tulee soveltua työstettävälle materi-
aalille.
Käytä erikoisimuria terveydelle erityisen vaaral-
listen, karsinogeenisten tai kuivien pölyjen imu-
rointiin.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 198 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM