Suomi | 199
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Kiinteä tai joustava asennus
f Turvallisen käsittelyn varmistamiseksi tulee
sähkötyökalu ennen käyttöä asentaa tasai-
selle ja tukevalle työpinnalle (esim. työ-
penkki).
Asennus ilman konealustaa (katso kuva i)
Kiinnitä sähkötyökalu sopivan ruuvikiinnityk-
sen avulla työtasoon. Tätä varten ovat reiät
20.
Asennus konealustan kanssa
(katso kuvat k1k3 alkaen sivu 15)
Käytä asentamiseen kiinnityssarjaa ”konealusta”
68. (24 ruuvia muttereineen kokoamista varten,
4 ruuvia muttereineen sähkötyökalun kiinnitystä
varten, 4 aluslaattaa)
Kokoa konealusta 69 ruuvaamalla. Kiristä
ruuvit.
Kiinnitä sähkötyökalu konealustan tukipin-
tan. Käytä kiinnitykseen sähkötyökalun pora-
uksia 20 ja konealustan pitkittäisreikiä.
Työkalunvaihto (katso kuvat j1j4)
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaik-
kia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.
f Käytä suojakäsineitä sahanterää asentaes-
sasi. Sahanterää kosketettaessa on olemassa
loukkaantumisvaara.
Valitse työstettävälle materiaalille soveltuva sa-
hanterä.
Käytä ainoastaan sahanteriä, joiden suurin sallit-
tu nopeus on sähkötyökalun tyhjäkäyntikierros-
lukua suurempi.
Käytä ainoastaan sahanteriä, jotka vastaavat täs-
sä käyttöohjeessa määriteltyjä ominaistietoja,
ovat koestettuja EN 847-1 mukaan ja vastaavasti
merkittyjä.
Sahanterän irrotus
Nosta välilaatta 3 etureunasta lenkkiavaimel-
la 17 ja poista se aukoista 37.
Kierrä käsipyörää 12 vastapäivään vastee-
seen asti niin, että sahanterä 38 on korkeim-
massa mahdollisessa asennossa sahapöydän
yläpuolella.
Kierrä kiiinnitysmuttereita 51 lenkkiavaimella
17 (23 mm) ja vedä samanaikaisesti karan lu-
kitusvipua 50, kunnes se lukkiutuu.
Pidä karan lukitusvipua vedettynä ja kierrä ir-
ti kiinnitysmutteri vastapäivään.
Poista kiristyslaippa 52.
Irrota sahanterä 38.
Sahanterän asennus
Puhdista tarvittaessa ennen asennusta, kaikki
asennettavat osat.
Asenna uusi sahanterä työkalukaran 53 kiin-
nityslaippaan 52.
Ohje: Älä käytä liian pieniä sahanteriä. Etäisyys
sahanterän ja halkaisukiilan välillä saa olla kor-
keintaan 5 mm.
f Tarkista asennettaessa, että sahanterän
hampaiden sahaussuunta (sahanterässä
olevan nuolen suunta) on sama kuin nuolen
suunta suojuksessa!
Asenna kiristyslaippa 52 ja kiinnitysmutteri
51.
Kierrä kiiinnitysmuttereita 51 lenkkiavaimella
17 (23 mm) ja vedä samanaikaisesti karan lu-
kitusvipua 50, kunnes se lukkiutuu.
Kierrä kiinnitysmutteri tiukasti kiinni myötä-
päivään.
Asenna välilaatta 3 takaisin paikoilleen.
(katso kuva c3)
OBJ_BUCH-783-003.book Page 199 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM