200 | Suomi
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Käyttö
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaik-
kia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.
Sahanterän kuljetus- ja työasento
Kuljetusasento
Kierrä käsipyörää 12 myötäpäivään kunnes
sahanterän 38 hampaat ulottuvat sahapöy-
dän 11 alapuolelle.
Työasento
Kierrä käsipyörää 12 vastapäivään, kunnes
sahanterän 38 hampaat ovat n. 5 mm työkap-
paleen yläpuolella.
Ohje: Varmista, että suojus on asianmukaisessa
asennossa. Sen täytyy aina tukea työkappalee-
seen sahattaessa.
Sahapöydän suurentaminen
Pitkät kappaleet tulee tukea vapaasta päästään.
Pöydän pidennysosa/pöydän levennysosa
(katso kuva A)
Voit suurentaa sahapöytäpintaa vetämällä ulos
seuraavat jatkokiskot sekä sähkötyökalun takaa
että oikealta puolelta.
Pöydän pidennysosa 2 (pidentää sahapöytää 11
taaksepäin 215 mm),
ja/tai
Pöydän levennysosa 9 (leventää sahapöytää 11
285 mm oikealle)
Tartu haluttuun kiskon alta keskeltä ja vedä
ulos se korkeintaan vasteeseen asti.
Lukitse kiskon asento kiristämällä kyseiset,
ohjaustangoissa sijaitsevat kiinnitysnupit (23
tai 26).
Painavia työkappaleita varten täytyy kiskoja tar-
vittaessa tukea.
Työntöluisti (katso kuva B)
Työntöluistin 1 avulla voidaan sahata korkein-
taan 305 mm leveitä työkappaleita.
Samalla saavutetaan suurempi sahaustarkkuus,
etenkin sahattaessa kulmaohjainta 16 käyttäen.
(katso ”Vaakasuoran jiirikulman sahaus työntö-
luistin avulla”, sivu 202)
Käännä lukkovipu 24 oikealle.
Työntöluistia voidaan nyt siirtää sekä eteen-
ja taaksepäin vasteeseen asti.
Jiirikulman asetus
Tarkkojen sahausten takaamiseksi tulee sähkö-
työkalun perusasetukset tarkistaa ja tarvittaessa
säätää kovan käytön jälkeen (katso ”Perusase-
tusten tarkistus ja säätö”, sivu 203).
Vaakasuoran jiirikulman asetus
(Kulmaohjain) (katso kuva C)
Vaakasuora jiirikulma voidaan säätää alueella
60° (vasen puoli) 60° (oikea puoli).
Avaa lukkonuppi 54, jos se on kiristettynä.
Käännä kulmaohjainta, kunnes sahauskulma-
osoitin 55 on halutun jiirikulman kohdalla.
Kiristä lukkonuppi 54 uudelleen.
Pystysuoran jiirikulman asetus
(Sahanterä) (katso kuva D)
Pystysuora jiirikulma voidaan säätää alueella
90° kulmaan 45°.
Avaa kiinnitysnuppia 29 vähän vastapäivään.
Huomio: Lukkovipua kokonaan avattaessa kään-
tyy sahanterä painovoiman vaikutuksesta asen-
toon, joka vastaa n. 30° kulmaa.
Paina käsipyörää 12 taaksepäin (Push) ja pi-
dä se tässä asennossa.
Tällöin kulississa olevat hampaat tarttuvat
käsipyörän hammaskehään.
Kierrä käsipyörää, kunnes kulmaosoitin 56
osoittaa haluttua jiirikulmaa asteikolla 57.
Kiristä kiinnitysnuppi 29 uudelleen.
Vakiokulmien 90° ja 45° nopeaa ja tarkkaa
asetusta varten on kotelossa pääterajoittimet.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 200 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM