Suomi | 201
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Suuntaisohjainten asetus
Suuntaisohjain 8 (katso kuva E)
Lupin 58 merkki osoittaa suuntaisohjaimen ase-
tetun etäisyyden sahanterään asteikolla 13.
Asenna suuntaisohjain haluamallesi puolelle
sahanterää. (katso myös ”Suuntaisohjaimen
asennus”, sivu 198)
Vedä kiinnityskahva 46 ylöspäin sen hölläämi-
seksi ja siirrä suuntaisohjain, kunnes luppi 58
osoittaa halutun etäisyyden sahanterään.
Lukitse suuntaisohjain paikoilleen painamal-
la kiinnityskahva 46 alas.
Pöydän levennysosassa oleva suuntaisohjain
10 (katso kuva F)
Suuntaisohjain 10 voidaan sijoittaa pöydän le-
vennysosan 9 vasemmalle tai oikealle puolelle.
Suuntaisohjaimessa olevan tarran väritys vastaa
etummaisen ohjaustangon asteikon 59 väriä. As-
teikko näyttää suuntaisohjaimen asennon mu-
kaisen etäisyyden sahanterään.
Ruuvaa suuntaisohjain pöydän levennys-
osaan haluttuun kohtaan.
Tartu pöydän levennysosaan alta keskeltä ja
vedä ulos se, kunnes vihreä tai keltainen as-
teikko osoittaa halutun etäisyyden sahante-
rään.
Lisäsuuntaisohjaimen asetus
Sahattaessa kapeita työkappaleita ja pysty-
suoria jiirikulmia tulee suuntaisohjaimeen 8
asentaa alumiininen lisäsuuntaisohjain 18.
(katso kuva g2)
Lyhyet työkappaleet voivat sahattaessa jäädä
puristukseen suuntaisohjaimen ja sahanterän
väliin, voivat tarttua nousevaan sahanterään ja
saattavat sinkoutua pois.
Säädä siksi lisäsuuntaisohjain niin, että ohjai-
men loppupää on alueella, jota rajoittavat sahan-
terän etummaisin hammas ja sahanterän keskiö.
Avaa kiinnitysnupit 48 ja siirrä lisäsuuntais-
ohjainta 18 vastaavasti.
Kiristä nupit uudelleen.
Sahattaessa korkeita kapeita työkappaleita tu-
lee suoraan suuntaisohjaimeen 8 asentaa alumii-
ninen lisäsuuntaisohjain 18. (katso kuva g3)
Käyttöönotto
Käynnistys (katso kuvat G1 G2)
Työnnä punainen HÄTÄSEIS-nuppi 14 vasem-
malle ja avaa keltainen varmuusläppä 30.
Käynnistä saha painamalla vihreää ON-käyn-
nistyskytkintä 60.
Sulje tämän jälkeen varmuusläppä lukitse-
matta sitä.
Poiskytkentä (katso kuva G3)
Paina punaista HÄTÄSEIS-painiketta 14.
Sähkökatkos
Käynnistyskytkin on n.k. nollajännitekytkin, joka
estää sähkötyökalun uudelleenkäynnistymisen
sähkökatkoksen (esim. jos verkkopistotulppa ir-
rotetaan käytön aikana) jälkeen.
Voidakseen tämän jälkeen ottaa sähkötyökalu
käyttöön on uudelleen painettava vihreää ON-
käynnistyskytkintä 60.
Työskentelyohjeita
Yleisiä sahausohjeita
f Kaikkia sahauksia suoritettaessa tulee en-
sin varmistaa, ettei sahanterä missään vai-
heessa pysty koskettamaan ohjaimia tai
laitteen muita osia.
Suojaa sahanterää iskuilta ja kolhuilta. Älä paina
sahanterää sivuttain.
Halkaisukiilan tulee olla samassa tasossa sahan-
terän kanssa, jotta työkappaleen puristukseen
joutuminen estyy.
Älä koskaan työstä kieroituneita työkappaleita.
Työkappaleessa on aina oltava suora reuna, jota
voi painaa suuntaisohjainta vasten.
Säilytä aina työntökappale sähkötyökalussa.
Älä käytä sähkötyökalua huultamiseen, urituk-
seen tai raontekoon.
Sahausviivan merkintä
Merkitse sahanterän paksuus pyöreään kel-
taiseen tarraan 7.
Täten voit sijoittaa sahattavan työkappaleen
täsmällisesti avaamatta suojusta.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 201 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM