Suomi | 203
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Perusasetusten tarkistus ja säätö
Tarkkojen sahausten takaamiseksi tulee sähkö-
työkalun perusasetukset tarkistaa ja tarvittaessa
säätää kovan käytön jälkeen.
Siihen tarvitset kokemusta ja vastaavaa erikois-
työkalua.
Valtuutetut Bosch-huoltopisteet suorittavat nä-
mä työt nopeasti ja luotettavasti.
Perusjiirikulman 90° (pystysuora) asetus
Säädä vaakasuora jiirikulma arvoon 90°.
Tarkistus:
Säädä kulmatulkki asentoon 90° ja aseta se
sahapöytään 11.
Kulmatulkin haaran tulee olla koko pituudeltaan
tasassa sahanterän 38 kanssa.
Asetus: (katso kuva K)
Avaa kiinnitysnuppi 29 ja pidä sahanterä 90°-
asennossa käsipyörän 12 avulla.
Avaa säätöruuvi 61 ja kiristä kiinnitysnuppi
29 uudelleen kevyesti.
Kierrä säätöruuvi niin paljon sisään tai ulos,
että kulmatulkin haara on tasassa sahanterän
kanssa koko pituudeltaan.
Kiristä sitten uudelleen kiinnitysnuppi 29 hy-
vin.
Jos sahauskulmaosoitin 56 säädön jälkeen ei ole
kohdakkain asteikon 57 90°-merkin kanssa, tu-
lee ruuvi 63 avata yleismallisella ristipääruuvital-
talla ja sahauskulmaosoitin oikaistava pitkin
90°-merkkiä.
Perusjiirikulman 45° (pystysuora) asetus
(katso kuva K)
Toista ylläkuvatut työvaiheet vastaavasti pys-
tysuoraa 45° jiirikulmaa varten:
Avaa kiinnitysnuppia 29,
säädä säätöruuvia 62.
Kulmaosoitinta 56 ei tällöin saa siirtää.
Suuntaisohjaimen kiristysvoiman säätö
(katso kuva L)
Suuntaisohjaimen 8 kiristysvoima saattaa usean
käytön jälkeen heikentyä.
Kiristä mutteria 64, kunnes suuntaisohjain
voidaan taas lukita tiukasti sahapöytään.
Työntöluistin välyksen asetus (katso kuva M)
Jos usean käytön jälkeen työntöluistin 1 välys
tulee liian suureksi, tulee säätöruuveja 65 ki-
ristää.
Välilaatan asetus (katso kuva N)
Tarkistus:
Välilaatan 3 etuosan tulee olla tasoissa sahapöy-
dän kanssa tai vähan alempana, takaosan tulee
olla tasoissa sahapöydän kanssa tai vähän ylem-
pänä.
Asetus:
Aseta neljän säätöruuvin 66 avulla oikea taso.
Kuljetus ja varastointi (katso kuva O)
Sähkötyökalun säilytys
Säilytystä varten voidaan sähkötyökalusi kaikki
ohjaimet, työntökappale ja varasahanterät kiin-
nittää turvallisesti.
Lukitse keltainen varmuusläppä 30 ja työntö-
luistin 1 lukkovipu 24.
Saata sähkötyökalu kuljetusasentoon.
(katso ”Kuljetusasento”, sivu 200)
Irrota lisäsuuntaisohjain 18 suuntaisohjai-
mesta 8 tai kulmaohjaimesta 16.
Aseta ohjaimet 8, 16, 18 ja kiinnitä työntö-
kappale 22.
Kiedo verkkojohto johdonpidikkeeseen 31.
Varasahanterä voidaan kiinnittää laitteen ko-
teloon kiinnitysruuvilla 19.
Sähkötyökalun kantaminen
f Älä kanna sähkötyökalua yksin selkävam-
mojen välttämiseksi.
f Käytä sähkötyökalun kuljetuksessa vain
kuljetukseen tarkoitettuja osia, älä koskaan
suojalaitteita, pöydän pidennysosaa 2 tai
pöydän levennysosaa 9.
Tartu nostamista ja kuljetusta varten kahva-
syvennyksiin 67 sahapöydän 11 sivuissa.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 203 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM