204 | Suomi
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
f Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaik-
kia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.
Jos sähkötyökalussa huolellisesta valmistukses-
ta ja koestusmenettelystä huolimatta esiintyy vi-
kaa, tulee korjaus antaa Bosch-keskushuollon
tehtäväksi.
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa
10-numeroinen tuotenumero, joka löytyy lait-
teen mallikilvestä.
Puhdistus
Pidä aina sähkötyökalua ja sähkötyökalun tuule-
tusaukkoja puhtaana, jotta voit työskennellä hy-
vin ja turvallisesti.
Poista pöly ja lastut paineilmalla puhaltaen tai
siveltimellä jokaisen työvaiheen jälkeen.
Lisätarvikkeet
Konealusta . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 607 001 967
Sahanteriä puuta ja levymateriaalia, paneeleja
ja listoja varten
Sahanterä 254 x 30 mm,
40 hammasta . . . . . . . . . . . . . . . 2 608 640 443
Sahanterä 254 x 30 mm,
60 hammasta . . . . . . . . . . . . . . . 2 608 640 444
Huolto ja asiakasneuvonta
Huolto vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa se-
kä varaosia koskeviin kysymyksiin. Räjähdyspii-
rustuksia ja tietoja varaosista löydät myös osoit-
teesta:
www.bosch-pt.com
Bosch-asiakasneuvonta auttaa mielellään sinua
tuotteiden ja lisätarvikkeiden ostoa, käyttöä ja
säätöä koskevissa kysymyksissä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Puh.: +358 (09) 435 991
Faksi: +358 (09) 870 2318
www.bosch.fi
Hävitys
Sähkötyökalu, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee
toimittaa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Muoviosat on merkitty lajipuhdasta kierrätystä
varten.
Vain EU-maita varten:
Älä heitä sähkötyökaluja talousjät-
teisiin!
Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja
elektroniikkalaitteita koskevan di-
rektiivin 2002/96/EY ja sen kansal-
listen lakien muunnosten mukaan,
tulee käyttökelvottomat sähkötyökalut kerätä
erikseen ja toimittaa ympäristöystävälliseen uu-
siokäyttöön.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 204 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM