224 | Türkçe
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
tr
Güvenlik Talimat
Elektrikli El Aletleri İçin Genel Uyar
Talimat
Bütün uyarlar ve talimat hükümle-
rini okuyun. Açklanan uyarlara ve
talimat hükümlerine uyulmadğ takdirde elekt-
rik çarpmalarna, yangnlara ve/veya ağr yara-
lanmalara neden olunabilir.
Bütün uyarlar ve talimat hükümlerini ileride
kullanmak üzere saklayn.
Uyar ve talimat hükümlerinde kullanlan Elekt-
rikli El Aleti kavram, akm şebekesine bağl
(şebeke bağlant kablosu ile) aletlerle akü ile
çalşan aletleri (akm şebekesine bağlants
olmayan aletler) kapsamaktadr.
1) Çalşma yeri güvenliği
a) Çalştğnz yeri temiz tutun ve iyi aydn-
latn. Çalştğnz yer düzensiz ise ve iyi
aydnlatlmamşsa kazalar ortaya çkabilir.
b) Yaknnda patlayc maddeler, yanc sv,
gaz veya tozlarn bulunduğu yerlerde
elektrikli el aleti ile çalşmayn. Elektrikli
el aletleri, toz veya buharlarn tutuşma-
sna neden olabilecek kvlcmlar
çkarrlar.
c) Elektrikli el aleti ile çalşrken çocuklar
ve başkalarn uzakta tutun. Dikkatiniz
dağlacak olursa aletin kontrolünü kaybe-
debilirsiniz.
2) Elektrik Güvenliği
a) Elektrikli el aletinin bağlant fişi prize uy-
maldr. Fişi hiçbir zaman değiştirmeyin.
Koruyucu topraklanmş elektrikli el alet-
leri ile birlikte adaptör fiş kullanmayn.
Değiştirilmemiş fiş ve uygun priz elektrik
çarpma tehlikesini azaltr.
b) Borular, kalorifer petekleri, stclar ve
buzdolaplar gibi topraklanmş yüzey-
lerle bedensel temasa gelmekten kaç-
nn. Bedeniniz topraklandğ anda büyük
bir elektrik çarpma tehlikesi ortaya çkar.
c) Aleti yağmur altnda veya nemli ortam-
larda brakmayn. Suyun elektrikli el aleti
içine szmas elektrik çarpma tehlikesini
artrr.
d) Elektrikli el aletini kablosundan tutarak
taşmayn, kabloyu kullanarak asmayn
veya kablodan çekerek fişi çkarmayn.
Kabloyu sdan, yağdan, keskin kenarl
cisimlerden veya aletin hareketli parça-
larndan uzak tutun. Hasarl veya dolaş-
mş kablo elektrik çarpma tehlikesini
artrr.
e) Bir elektrikli el aleti ile açk havada
çalşrken, mutlaka açk havada kulla-
nlmaya uygun uzatma kablosu kullann.
Açk havada kullanlmaya uygun uzatma
kablosunun kullanlmas elektrik çarpma
tehlikesini azaltr.
f) Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda
çalştrlmas şartsa, mutlaka arza akm
koruma şalteri kullann. Arza akm ko-
ruma şalterinin kullanm elektrik çarpma
tehlikesini azaltr.
3) Kişilerin Güvenliği
a) Dikkatli olun, ne yaptğnza dikkat edin,
elektrikli el aleti ile işinizi makul bir tem-
po ve yöntemle yürütün. Yorgunsanz,
aldğnz haplarn, ilaçlarn veya alkolün
etkisinde iseniz elektrikli el aletini kul-
lanmayn. Aleti kullanrken bir anki dikkat-
sizlik önemli yaralanmalara neden olabilir.
b) Daima kişisel koruyucu donanm ve bir
koruyucu gözlük kullann. Elektrikli el ale-
tinin türü ve kullanmna uygun olarak; toz
maskesi, kaymayan iş ayakkablar, koru-
yucu kask veya koruyucu kulaklk gibi
koruyucu donanm kullanm yaralanma
tehlikesini azalttr.
c) Aleti yanlşlkla çalştrmaktan kaçnn.
Akm ikmal şebekesine ve/veya aküye
bağlamadan, elinize alp taşmadan önce
elektrikli el aletinin kapal olduğundan
emin olun. Elektrikli el aletini parmağnz
şalter üzerinde dururken taşrsanz ve alet
açkken fişi prize sokarsanz kazalara
neden olabilirsiniz.
UYARI
OBJ_BUCH-783-003.book Page 224 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM