Türkçe | 225
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
d) Elektrikli el aletini çalştrmadan önce
ayar aletlerini veya anahtarlar aletten
çkarn. Aletin dönen parçalar içinde
bulunabilecek bir yardmc alet yaralan-
malara neden olabilir.
e) Çalşrken bedeniniz anormal durumda
olmasn. Çalşrken duruşunuz güvenli
olsun ve dengenizi her zaman koruyun.
Bu sayede aleti beklenmedik durumlarda
daha iyi kontrol edebilirsiniz.
f) Uygun iş elbiseleri giyin. Geniş giysiler
giymeyin ve tak takmayn. Saçlarnz,
giysileriniz ve eldivenlerinizi aletin
hareketli parçalarndan uzak tutun. Bol
giysiler, uzun saçlar veya taklar aletin
hareketli parçalar tarafndan tutulabilir.
g) Toz emme donanm veya toz tutma terti-
bat kullanrken, bunlarn bağl olduğun-
dan ve doğru kullanldğndan emin olun.
Toz emme donanmnn kullanm tozdan
kaynalanabilecek tehlikeleri azaltr.
4) Elektrikli el aletlerinin özenle kullanm ve
bakm
a) Aleti aşr ölçede zorlamayn. Yaptğnz
işe uygun elektrikli el aletleri kullann.
Uygun performansl elektrikli el aleti ile,
belirlenen çalşma alannda daha iyi ve
güvenli çalşrsnz.
b) Şalteri bozuk olan elektrikli el aletini kul-
lanmayn. Açlp kapanamayan bir elekt-
rikli el aleti tehlikelidir ve onarlmaldr.
c) Alette bir ayarlama işlemine başlamadan
ve/veya aküyü çkarmadan önce, her-
hangi bir aksesuar değiştirirken veya
aleti elinizden brakrken fişi prizden
çekin. Bu önlem, elektrikli el aletinin
yanlşlkla çalşmasn önler.
d) Kullanm dş duran elektrikli el aletlerini
çocuklarn ulaşamayacağ bir yerde sak-
layn. Aleti kullanmay bilmeyen veya bu
kullanm klavuzunu okumayan kişilerin
aletle çalşmasna izin vermeyin. Dene-
yimsiz kişiler tarafndan kullanldğnda
elektrikli el aletleri tehlikelidir.
e) Elektrikli el aletinizin bakmn özenle
yapn. Elektrikli el aletinizin kusursuz
olarak işlev görmesini engelleyebilecek
bir durumun olup olmadğn, hareketli
parçalarn kusursuz olarak işlev görüp
görmediklerini ve skşp skşmadk-
larn, parçalarn hasarl olup olmadğn
kontrol edin. Aleti kullanmaya başlama-
dan önce hasarl parçalar onartn. Birçok
iş kazas elektrikli el aletlerinin kötü
bakmndan kaynaklanr.
f) Kesici uçlar daima keskin ve temiz
tutun. Özenle bakm yaplmş keskin
kenarl kesme uçlarnn malzeme içinde
skşma tehlikesi daha azdr ve daha rahat
kullanm olanağ sağlarlar.
g) Elektrikli el aletini, aksesuar, uçlar ve
benzerlerini, bu özel tip alet için öngö-
rülen talimata göre kullann. Bu srada
çalşma koşullarn ve yaptğnz işi dik-
kate aln. Elektrikli el aletlerinin kendileri
için öngörülen alann dşnda kullanlmas
tehlikeli durumlara neden olabilir.
5) Servis
a) Elektrikli el aletinizi sadece yetkili per-
sonele ve orijinal yedek parça kullanma
koşulu ile onartn. Bu sayede aletin gü-
venliğini sürekli hale getirirsiniz.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 225 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM