236 | Türkçe
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Paralellik mesnetlerinin ayarlanmas
Paralellik mesnedi 8 (Baknz: Şekil E)
Luptaki 58 işaret paralellik mesnedi ile testere
bçağ arasndaki mesafeyi skalada 13 gösterir.
Paralellik mesnedini testere bçağnn
istediğiniz tarafnda konumlandrn. (Baknz:
Paralellik mesnedinin taklmas, sayfa 233)
Germe tutamağn 46 gevşetmek için yukar
çekin ve paralellik mesnedini lup 58 testere
bçağna olan istenen mesafeyi gösterinceye
kadar itin.
Paralellik mesnedini tespit etmek için germe
tutamağn 46 arkaya bastrn.
Masa genişletmesindeki paralellek mesnedi 10
(Baknz: Şekil F)
Paralellik mesnedi 10 masa genişletmesinin 9
soluna veya sağna konumlandrlabilir.
Paralellik mesnedi üzerindeki etikette bulunan
renkler ön klavuz çubuğun skalasndaki 59
renklerle uyumludur. Skala, paralellik
mesnedinin pozisyonuna göre testere bçağna
olan mesafeyi gösterir.
Paralellik mesnedini masa genişletmesine
istediğiniz pozisyonda vidalayn.
Alttan masa genişletmesini tam ortadan
kavrayn ve yeşil veya sar skala testere
bçağna olan istediğiniz mesafeyi
gösterinceye kadar dşar çekin.
Ek paralellik mesnedinin ayarlanmas
İnce iş parçalarn keserken ve dik gönye
açlarnda kesme yaparken alüminyumdan ek
paralellik mesnedini 18 diğer paralellik
mesnedine 8 takmalsnz. (Baknz: Şekil g2)
Ksa iş parçalar paralellik mesnedi ile testere
bçağ arasnda skşabilir, yukar çkan testere
bçağ tarafndan tutulabilir ve savrulabilir.
Bu nedenle ek paralellik mesnedini öyle
ayarlayn ki, mesnedin klavuz ucu testere
bçağnn ön dişi ile testere bçağ ortasnda
bulunsun.
Bunu yapmak için tespit topuzunu 48
gevşetin ve ek paralellik mesnedini 18 buna
uygun olarak itin.
Topuzlar tekrar skn.
Yüksek, ince iş parçalarn keserken
alüminyumdan ek paralellik mesnedini 18
doğrudan diğer paralellik mesnedine 8
takabilirsiniz. (Baknz: Şekil g3)
Çalştrma
Açma (Baknz: Şekiller G1G2)
Krmz ACİL KAPAMA-düğmesini 14 sola itin
ve sar emniyet klapesini 30 açn.
Çalştrma için yeşil açma tuşuna 60 basn.
Daha sonra kavrama yaptrmadan emniyet
klapesini kapatn.
Kapama (Baknz: Şekil G3)
Krmz ACİL KAPAMA düğmesine 14 basn.
Elektrik kesintisi
Açma/kapama şalteri sfr gerilim şalteri olup,
elektrik kesintilerinden sonra (örneğin çalşma
srasnda fişin prizden çkmas sonucu) elektrikli
el aletinin tekrar çalşmasn önler.
Daha sonra elektrikli el aletini tekrar çalştrmak
için yeşil açma tuşuna 60 tekrar basmalsnz.
Çalşrken dikkat edilecek hususlar
Genel kesme talimat
f Her türlü kesme işinde testere bçağnn
dayamaklara veya aletin diğer parçalarna
temas etmediğinden emin olun.
Testere bçağn çarpma ve darbelere karş
koruyun. Testere bçağna yandan bask
uygulamayn.
İş parçasnn skma yapmamas için yarma
kamas ile testere bçağ ayn hizada olmaldr.
Bükülmüş iş parçalarn işlemeyin. İş parçasnn
paralellik mesnedine dayanacak düz bir kenar
olmaldr.
İtme kolunu daima elektrikli el aletinin yannda
bulundurun.
Elektrikli el aletini oluk açma işlerinde
kullanmayn.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 236 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM