Türkçe | 237
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Kesme hattnn işaretlenmesi
Yuvarlak sar etiketin 7 üzerine testere
bçağnn kalnlğn işaretleyin.
Bu sayede iş parçasn koruyucu kapağ
açmadan kesme için hassas biçimde
konumlandrabilirsiniz.
Kullancnn pozisyonu (Baknz: Şekil H)
f Elektrikli el aletinin önünde kesme hatt ile
ayn çizgide durmayn ve daima testere
bçağnn yan tarafnda durun. Bu yolla
bedeninizi olas bir geri tepmeye karş
korumuş olursunuz.
Ellerinizi, parmaklarnz ve kollarnz
dönmekte olan testere bçağndan uzak
tutun.
Aşağdaki uyar hükümlerine uyun:
İş parçasn iki elinizle güvenli biçimde tutun
ve kuvvetlice kesme masasna bastrn,
özellikle dayamaksz çalşrken.
(Baknz: Şekil I)
İnce iş parçalarn keserken ve dikey gönye
açlarnda kesme yaparken daima aletle
birlikte teslim edilen itme kolunu 22 ve ek
paralellik mesnedini 18 kullann.
(Baknz: Şekil J)
Maksimum iş parças ölçüleri
Kesme
Düz hatl kesme
Paralellik mesnedini 8 istediğiniz kesme
genişliğine ayarlayn. (Baknz: Paralellik
mesnetlerinin ayarlanmas, sayfa 236)
İş parçasn kesme masas üzerine koruyucu
kapağn 6 önüne yerleştirin.
El çark 12 ile testere bçağn o ölçüde indirin
veya kaldrn ki, üst testere dişleri iş
parçasnn yaklaşk 5 mm üzerinde olsun.
Açklama: Koruyucu kapağn usulüne uygun
olarak konumlandrldğndan emin olun.
Koruyucu kapak kesme işlemi esnasnda daima
iş parçasnn üstünde olmaldr.
Elektrikli el aletini çalştrn.
İş parçasn düzgün itme kuvveti ile kesin.
Elektrikli el aletini kapatn ve testere bçağ
tam olarak duruncaya kadar bekleyin.
Dikey gönye açsnda kesme yapma
İstediğiniz dikey gönye açsn ayarlayn.
(Baknz: Dikey gönye açsnn ayarlanmas,
sayfa 235)
İlgili bölümde tanmlanan iş aşamalarn
izleyin.
Testere bçağ ile ek paralellik mesnedi
arasndaki mesafenin ayarlanmas
(Baknz: Şekil f2)
Testere bçağ ile ek paralellik mesnedi
arasndaki mesafe en fazla 15 mm olmaldr.
Ek paralellik mesnedi 18 kesme hattnn
arkasnda olursa tespit setinin 45 her iki
vidasn da gevşetin.
Ek paralellik mesnedini itin ve vidalar tekrar
skn.
Kilitli itmeli kzakla yatay gönye açlarnda
kesme yapmak
İstediğiniz yatay gönye açsn ayarlayn.
(Baknz: Yatay gönye açsnn ayarlanmas,
sayfa 235)
Aç dayamağ klavuz olukta 21 (sol veya sağ)
rahatça hareket edebilmelidir. Bunun için
gerektiğinde tespit topuzunu 44 gevşetin.
İlgili bölümde tanmlanan iş aşamalarn
izleyin.
İtmeli kzak yardm ile yatay gönye açlarnda
kesme yapma
İstediğiniz yatay gönye açsn ayarlayn.
(Baknz: Yatay gönye açsnn ayarlanmas,
sayfa 235)
Kilitleme kolunu 24 sağa getirin ve itmeli
kzağ 1 öne çekin. (Baknz: Şekil B)
İş parçasn kesme masas üzerine koruyucu
kapağn 6 önüne yerleştirin.
Dikey gönye açs İş parças maksimum
yüksekliği [mm]
90°
75
45°
63
OBJ_BUCH-783-003.book Page 237 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM