238 | Türkçe
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Aç dayamağn 16 iş parças önünde sol
klavuz olukta 21 konumlandrn. Tespit
topuzunu 44 skmak suretiyle bu konumu
sabitleyin.
İlgili bölümde tanmlanan iş aşamalarn
izleyin.
Temel ayarlarn kontrolü ve yaplmas
Hassas kesme işleminin güvenceye alnabilmesi
için yoğun kullanmdan sonra elektrikli el
aletinin temel ayarlarn kontrol etmelisiniz ve
gerekiyorsa ayarlar yeniden yapmalsnz.
Bunun için deneyime ve özel aletlere ihtiyacnz
vardr.
Bosch Müşteri Servisi bu işlemi hzl ve güvenilir
biçimde yapar.
Standart gönye açsnn 90° (dikey)-
ayarlanmas
Bir dikey gönye açs 90° ayarlayn.
Kontrol:
Bir aç masdarn 90° ayarlayn ve kesme
masas 11 üzerine yerleştirin.
Aç masdarnn kolu bütün uzunluğu boyunca
kesme masas 38 ile ayn hizada olmaldr.
Ayarlama: (Baknz: Şekil K)
Kilitleme topuzunu 29 gevşetin ve el çark 12
yardm ile testere bçağn 90° pozizyonunda
tutun.
Ayar vidasn 61 gevşetin ve kilitleme
topuzunu 29 tekrar skn.
Ayar vidasn içeri veya dşar aç masdarnn
kolu testere bçağ ile bütün uzunluğu
boyunca ayn hizada olacak biçimde çevirin.
Daha sonra kilitleme topuzunu 29 tekrar
skn.
Aç göstergesi 56 ayarlama işleminden sonra
90° işareti (skaladaki) 57 ile ayn çizgide
değilse, viday 63 piyasada bulunan bir yldz
tornavida ile gevşetin ve aç göstergesini 90°
işareti boyunca doğrultun.
Standart-Gönye açsnn 45° (dikey)
ayarlanmas (Baknz: Şekil K)
Yukarda anlan işlem admlarn 45° dikey
gönye açsnda olduğu gibi tekrarlayn:
Kilitleme topuzunu 29 gevşetin,
ayar vidasn 62 ayarlayn.
Bu esnada aç göstergesinin 56 ayar
değişmemelidir.
Paralellik mesnedi germe kuvvetinin
ayarlanmas (Baknz: Şekil L)
Paralellik mesnedinin 8 germe kuvveti sk
kullanmdan sonra düşebilir.
Somunu 64 paralellik mesnedi kesme masas
üzerinde sk biçimde sabitleninceye kadar
skn.
İtmeli kzak boşluğunun ayarlanmas
(Baknz: Şekil M)
Sk kullanmdan sonra itmeli kzağn 1
boşluğu çok fazla büyürse, ayar vidalarn 65
skn.
Besleme levhasnn ayarlanmas
(Baknz: Şekil N)
Kontrol:
Besleme levhasnn 3 ön taraf kesme masas ile
ayn hizada veya kesme masasnn biraz altnda
olmaldr, arka taraf ise kesme masas ile ayn
hizada veya kesme masasnn biraz üstünde
olmaldr.
Ayarlama:
Ayar vidalar 66 yardm ile doğru seviyeyi
ayarlayn.
Saklama ve nakliye (Baknz: Şekil O)
Elektrikli el aletinin saklanmas
Saklama esnasnda itme kolunu, dayamaklar ve
yedek testere bçaklarn elektrikli el aletine
güvenli biçimde tespit edebilirsiniz.
Sar emniyet klapesini 30 kilitleme kolunu 24
itmeli kzakta 1 kilitleyin.
Elektrikli el aletini taşma konumuna getirin.
(Baknz: “Nakliye konumu”, sayfa 235)
OBJ_BUCH-783-003.book Page 238 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM