Türkçe | 239
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Ek paralellik mesnedini 18 diğer paralellik
mesnedinden 8 veya aç dayamağndan 16
gevşetin.
Dayamaklar (8, 16, 18) konumlandrn ve
itme kolunu 22 tespit edin.
Şebeke kablosunu kablo tutucuya 31 sarn.
Yedek testere bçağn tespit vidas 19 ile alet
gövdesinde muhafaza edebilirsiniz.
Elektrikli el aletinin taşnmas
f Srt yaralanmalarn önlemek için elektrikli
el aletini daima bedeninizden uzak taşyn.
f Elektrikli el aletini taşrken sadece taşma
donanmn kullann ve hiçbir zaman masa
uzatmasn 2 veya masa genişletmesini 9
kullanmayn.
Kaldrma veya nakliye için tutamak
girintilerinden 67 kavrayn, bu girintiler
kesme masasnn 11 yan tarafndadr.
Bakm ve servis
Bakm ve temizlik
f Elektrikli el aletinin kendinde bir çalşma
yapmadan önce her defasnda fişi prizden
çekin.
Dikkatli biçimde yürütülen üretim ve test
yöntemlerine rağmen elektrikli el aleti arza
yapacak olursa, onarm Bosch elektrikli aletleri
için yetkili bir serviste yaplmaldr.
Bütün başvuru ve yedek parça siparişlerinizde
mutlaka aletinizin tip etiketindeki 10 haneli ürün
kodunu belirtiniz.
Temizlik
İyi ve güvenli çalşabilmek için elektrikli el aletini
ve havalandrma aralklarn temiz tutun.
Her çalşmadan sonra toz ve talaş basnçl hava
veya frçayla temizleyin.
Aksesuar
Alt takm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 607 001 967
Ahşap, levha malzeme, panel ve çtalar için
testere bçaklar
Testere bçağ 254 x 30 mm,
40 Dişler . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 608 640 443
Testere bçağ 254 x 30 mm,
60 Dişler . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 608 640 444
Müşteri servisi ve müşteri danşmanlğ
Müşteri servisleri ürününüzün onarm ve bakm
ile yedek parçalarna ait sorularnz yantlan-
drr. Demonte görünüşler ve yedek parçalara ait
bilgileri şu adreste de bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com
Bosch müşteri servisi timi satn alacağnz ürü-
nün özellikleri, bu ürünün kullanm ve ayar
işlemleri hakkndaki sorularnz ile yedek parça-
larna ait sorularnz memnuniyetle yantlandrr.
Türkçe
Bosch San. ve Tic. A.S.
Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22
Polaris Plaza
80670 Maslak/Istanbul
Müşteri Danşman: +90 (0212) 335 06 66
Müşteri Servis Hatt: +90 (0212) 335 07 52
Tasfiye
Elektrikli el aleti, aksesuar ve ambalaj malzemesi
çevre dostu bir yöntemle tasfiye edilmek üzere
tekrar kazanm merkezine gönderilmelidir.
Çevreye zarar vermemeleri için plastik parçalar
işaretlenmiştir.
Sadece AB üyesi ülkeler için:
Elektrikli el aletini evsel çöplerin
içine atmayn!
Elektrikli el aletleri ve eski elekt-
ronik aletlere ilişkin 2002/96/AT
sayl Avrupa Birliği yönetmeliği ve
bunlarn tek tek ülkelerin hukuk-
larna uyarlanmas uyarnca, kullanm ömrünü
tamamlamş elektrikli el aletleri ayr ayr toplan-
mak ve çevre dostu bir yöntemle tasfiye edilmek
üzere yeniden kazanm merkezlerine gönderil-
mek zorundadr.
Değişiklik haklarmz sakldr.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 239 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM