240 | Polski
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
pl
Wskazówki bezpieczeństwa
Ogólne przepisy bezpieczeństwa dla
elektronarzędzi
Należy przeczytać wszyst-
kie wskazówki i przepisy.
Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek
mogą spowodować porażenie prądem, pożar
i/lub ciężkie obrażenia ciała.
Należy starannie przechowywać wszystkie
przepisy i wskazówki bezpieczeństwa dla dal-
szego zastosowania.
Użyte w poniższym tekście pojęcie elektrona-
rzędzie odnosi się do elektronarzędzi zasila-
nych energią elektryczną z sieci (z przewodem
zasilającym) i do elektronarzędzi zasilanych aku-
mulatorami (bez przewodu zasilającego).
1) Bezpieczeństwo miejsca pracy
a) Stanowisko pracy należy utrzymywać
w czystości i dobrze oświetlone. Niepo-
rządek w miejscu pracy lub nieoświetlona
przestrzeń robocza mogą być przyczyną
wypadków.
b) Nie należy pracować tym elektronarzę-
dziem w otoczeniu zagrożonym wybu-
chem, w którym znajdują się np. łatwo-
palne ciecze, gazy lub pyły. Podczas
pracy elektronarzędziem wytwarzają się
iskry, które mogą spowodować zapłon.
c) Podczas użytkowania urządzenia
zwrócić uwagę na to, aby dzieci i inne
osoby postronne znajdowały się w bez-
piecznej odległości. Odwrócenie uwagi
może spowodować utratę kontroli nad
narzędziem.
2) Bezpieczeństwo elektryczne
a) Wtyczka elektronarzędzia musi pasować
do gniazda. Nie wolno zmieniać wtyczki
w jakikolwiek sposób. Nie wolno używ
wtyków adapterowych w przypadku
elektronarzędzi z uziemieniem ochron-
nym. Niezmienione wtyczki i pasujące
gniazda zmniejszają ryzyko porażenia
prądem.
b) Należy unikać kontaktu z uziemionymi
powierzchniami jak rury, grzejniki, piece
i lodówki. Ryzyko porażenia prądem jest
większe, gdy ciało użytkownika jest uzie-
mione.
c) Urządzenie należy zabezpieczyć przed
deszczem i wilgocią. Przedostanie się
wody do elektronarzędzia podwyższa
ryzyko porażenia prądem.
d) Nigdy nie należy używać przewodu do
innych czynności. Nigdy nie należy nosić
elektronarzędzia, trzymając je za prze-
wód, ani używać przewodu do zawiesze-
nia urządzenia; nie wolno też wyciągać
wtyczki z gniazdka pociągając za prze-
wód. Przewód należy chronić przed
wysokimi temperaturami, należy go trzy-
mać z dala od oleju, ostrych krawędzi
lub ruchomych części urządzenia.
Uszkodzone lub splątane przewody
zwiększają ryzyko porażenia prądem.
e) W przypadku pracy elektronarzędziem
pod gołym niebem, należy używać prze-
wodu przedłużającego, dostosowanego
również do zastosowań zewnętrznych.
Użycie właściwego przedłużacza
(dostosowanego do pracy na zewnątrz)
zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
f) Jeżeli nie da się uniknąć zastosowania
elektronarzędzia w wilgotnym otocze-
niu, należy użyć wyłącznika ochronnego
różnicowo-prądowego. Zastosowanie
wyłącznika ochronnego różnicowo-prądo-
wego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
3) Bezpieczeństwo osób
a) Podczas pracy z elektronarzędziem na-
leży zachować ostrożność, każdą czyn-
ność wykonywać uważnie i z rozwagą.
Nie należy używać elektronarzędzia, gdy
jest się zmęczonym lub będąc pod
wpływem narkotyków, alkoholu lub
lekarstw. Moment nieuwagi przy użyciu
elektronarzędzia może stać się przyczyną
poważnych urazów ciała.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 240 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM