242 | Polski
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
g) Elektronarzędzia, osprzęt, narzędzia
pomocnicze itd. należy używać zgodnie
z niniejszymi zaleceniami. Uwzględnić
należy przy tym warunki i rodzaj wykony-
wanej pracy. Niezgodne z przeznacze-
niem użycie elektronarzędzia może dopro-
wadzić do niebezpiecznych sytuacji.
5) Serwis
a) Naprawę elektronarzędzia należy zlecić
jedynie wykwalifikowanemu fachowcowi
i przy użyciu oryginalnych części zamien-
nych. To gwarantuje, że bezpieczeństwo
urządzenia zostanie zachowane.
Wskazówki bezpieczeństwa dla pilarek
stołowych
f Nie wolno w żadnym wypadku stawać na
elektronarzędzie. W przypadku
przewrócenia się elektronarzędzia lub
niezamierzonego kontaktu z tarczą pilarską
może dojść do poważnych obrażeń.
f Należy upewnić się, czy osłona funkcjonuje
prawidłowo i czy może się swobodnie
poruszać. W żadnym wypadku nie wolno
blokować osłony w położeniu otwartym.
f Trzymać dłonie z dala od obszaru pracy piły
podczas gdy jest ona włączona. Zetknięcie
się z obracającą się tarczą piły oznacza
niebezpieczeństwo zranienia.
f Nie wkładać nigdy rąk za tarczę, aby
przytrzymać przedmiot obrabiany, usunąć
wióry czy z innych powodów. Odstęp
między ręką obsługującego a obracającą się
tarczą pilarską będzie w tym wypadku za
mały.
f Przykładać przedmiot obrabiany wyłącznie
do znajdującej się w ruchu tarczy pilarskiej.
W przeciwnym wypadku istnieje
niebezpieczeństwo odrzutu, jeżeli tarcza
pilarska zakleszczy się w przedmiocie
obrabianym.
f Przed użyciem elektronarzędzia usunąć z
płaszczyzny roboczej, oprócz przedmiotu
obrabianego, wszystkie narzędzia
nastawcze, wióry itp. Małe kawałki drewna
lub inne przedmioty, które zetkną się z
obracającą się tarczą pilarską, mogą zostać
odrzucone z dużą prędkością w kierunku
osoby obsługującej.
f Należy piłować tylko jeden przedmiot
obrabiany na raz. Przedmioty obrabiane
położone jeden na drugim lub obok siebie
mogą spowodować zablokowanie się tarczy
pilarskiej lub mogą przesunąć się podczas
piłowania.
f Należy zawsze używać prowadnicy
równoległej lub kątowej. Wpłynie to na
zwiększenie precyzji cięcia i zredukuje
możliwość zablokowania się tarczy.
f W przypadku zakleszczenia się tarczy
pilarskiej w materiale należy wyłączyć
elektronarzędzie i mocno przytrzymać
obrabiany przedmiot aż do całkowitego
zatrzymania się tarczy. Aby uniknąć
zjawiska odrzutu, obrabiany przedmiot
można poruszyć dopiero po całkowitym
zatrzymaniu się biegu tarczy. Przed
ponownym uruchomieniem elektronarzędzia
należy skontrolować usunąć przyczynę
zakleszczenia się tarczy.
f Nie należy używać tępych lub
uszkodzonych tarcz pilarskich. Tarcze
tnące z tępymi lub niewłaściwie ustawionymi
zębami powodują przez zbyt wąski
rzaz zwiększone tarcie, zaklinowanie się
tarczy w materiale i odrzut.
f Należy zawsze stosować tarcze pilarskie o
właściwych rozmiarach zewnętrznych i o
odpowiednim otworze mocowania tarczy
(np. w kształcie gwiazdy lub okrągłym).
Tarcze tnące, które nie odpowiadają danemu
typowi pilarki, nie zapewniają dokładnego
ruchu obrotowego i prowadzą do utraty
kontroli nad elektronarzedziem.
f Nie używać tarcz pilarskich z
wysokostopowej stali szybkotnącej HSS.
Tarcze z tej stali mogą łatwo się złamać.
f Nie dotykać tarczy pilarskiej po
zakończeniu cięcia, zanim tarcza się nie
ochłodzi. Tarcza rozgrzewa się bardzo
podczas cięcia.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 242 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM