Polski | 243
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
f Nie używać nigdy narzędzia bez podkładki.
Uszkodzoną podkładkę należy wymienić.
Podczas pracy z uszkodzoną podkładką
istnieje niebezpieczeństwo zranienia tarczą.
f Należy zabezpieczyć obrabiany przedmiot.
Zamocowanie obrabianego przedmiotu
w urządzeniu mocującym lub imadle jest bez-
pieczniejsze niż trzymanie go w ręku.
f Miejsce pracy należy utrzymywać w czysto-
ści. Mieszanki materiałów są szczególnie
niebezpieczne. Pył z metalu lekkiego może
się zapalić lub wybuchnąć.
f Nie należy pozostawiać bez nadzoru
narzędzia, zanim się ono całkowicie nie
zatrzyma. Poruszające się siłą inercji
narzędzia robocze mogą spowodować
obrażenia.
f Nie wolno używać elektronarzędzia z uszko-
dzonym przewodem. Nie należy dotykać
uszkodzonego przewodu; w przypadku usz-
kodzenia przewodu podczas pracy, należy
wyciągnąć wtyczkę z gniazda. Uszkodzone
przewody podwyższają ryzyko porażenia
prądem.
Symbole
Następujące symbole mogą być ważne podczas użytkowania elektronarzędzia. Proszę zapamiętać te
symbole i ich znaczenia. Właściwa interpretacja symboli ułatwi użytkownikowi lepsze i bezpiecz-
niejsze użytkowanie urządzenia.
Symbol Znaczenie
f Należy stosować środki ochrony słuchu. Wpływ hałasu
może spowodować utratę słuchu.
f Należy stosować maskę przeciwpyłową.
f Należy stosować okulary ochronne.
f Niebezpieczna strefa! W miarę możliwości nie zbliżać do
tej strefy rąk, palców czy ramion.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 243 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM