Polski | 245
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Opis funkcjonowania
Należy przeczytać wszystkie
wskazówki i przepisy. Błędy w
przestrzeganiu poniższych
wskazówek mogą spowodować
porażenie prądem, pożar i/lub
ciężkie obrażenia ciała.
Użycie zgodne z przeznaczeniem
Elektronarzędzie przeznaczone jest do cięcia
poprzecznego z posuwem wzdłużnym drewna
po linii prostej. Możliwe są przy tym cięcia
poziome pod kątem od 60° do +60° oraz cięcia
pionowe pod kątem od 90° do 45°.
Moc elektronarzędzia przystosowana jest do
cięcia drewna twardego i miękkiego oraz do
cięcia płyt wiórowych i pilśniowych.
Używając elektronarzędzia jako pilarki stołowej
nie wolno stosować go do cięcia aluminium i
innych metali nieżelaznych.
Przedstawione graficznie komponenty
Numeracja przedstawionych graficznie
komponentów odnosi się do rysunku
elektronarzędzia na stronie graficznej.
1 Prowadnica saneczkowa
2 Element przedłużający stół
3 Podkładka
4 Klin rozdzielający
5 Króciec do odsysania pyłu na osłonie
6 Osłona
7 Naklejka do zaznaczenia linii cięcia
8 Prowadnica równoległa
9 Element rozszerzający stół
10 Prowadnica równoległa elementu
rozszerzającego stół 9
11 Stół pilarski
12 Pokrętło do podnoszenia i opuszczania
tarczy tnącej
13 Podziałka do ukazywania odstępu tarczy
tnącej od prowadnicy równoległej 8
14 Przycisk awaryjny
Ukazuje działanie gałki nastawczej na prowadnicy kątowej
podczas ustawiania poziomych kątów ukośnych.
Ukazuje możliwe pozycje prowadnicy równoległej na elemencie
rozszerzającym stół.
Kolory na naklejce są zgodne z kolorami na podziałce
umieszczonej na przednim drążku prowadzącym. Podziałka
ukazuje odstęp od tarczy tnącej (w zależności od pozycji
prowadnicy równoległej).
Symbol Znaczenie
140mm - 250mm
220mm - 520mm
OBJ_BUCH-783-003.book Page 245 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM