Polski | 247
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Dane techniczne
Informacja o poziomie hałasu
Wartości pomiarowe hałasu określono zgodnie z
normą EN 61029.
Określony wg skali A poziom hałasu emitowa-
nego przez urządzenie wynosi standardowo: po-
ziom ciśnienia akustycznego 97 dB(A); poziom
mocy akustycznej 110 dB(A). Niepewność po-
miaru K=3 dB.
Stosować środki ochrony słuchu!
Deklaracja zgodności
Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że
produkt, przedstawiony w Dane techniczne,
odpowiada wymaganiom następujących norm i
dokumentów normatywnych:
EN 61029 zgodnie z wymaganiami dyrektyw:
2004/108/WE, 98/37/WE (do 28.12.2009),
2006/42/WE (od 29.12.2009).
Procedura badania typu WE nr 3400636.01CE
przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą nr
2140.
Dokumentacja techniczna:
Robert Bosch GmbH, Dept. PT/ESC,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 04.07.2008
Montaż
f Należy unikać niezamierzonego
uruchomienia narzędzia. Podczas montażu
oraz podczas innych prac przy
elektronarzędziu wtyczka urządzenia nie
może być podłączona do zasilania.
Zakres dostawy
Proszę zwrócić uwagę na
rysunki przedstawiające
wszystkie elementy wchodzące
w zestaw, znajdujące się na
początku instrukcji obsługi.
Przed pierwszym uruchomieniem
elektronarzędzia sprawdzić, czy wszystkie niżej
wymienione części zostały dostarczone:
Pilarka stołowa
(fabrycznie zmontowane: element
rozszerzający stół 9, tarcza pilarska 38,
podkładka 3).
Pilarka stołowa PTS 10
Numer katalogowy
3 603 L03 2..
Moc znamionowa
W 1400
Napięcie
znamionowe
V 230
Częstotliwość
Hz 50
Prędkość obrotowa
bez obciążenia
min
-1
5000
Ogranicznik prądu
rozruchowego
z
Ciężar odpowiednio
do EPTA-Procedure
01/2003
kg 23,5
Klasa ochrony
/II
Maksymalne wymiary przedmiotu obrabianego zob.
strona 255.
Dane aktualne są dla napięcia znamionowego [U]
230/240 V. W przypadku niższych napięć, a także
modeli specyficznych dla danego kraju, dane te mogą
się różnić.
Należy zwracać uwagę na numer katalogowy na tablicz-
ce znamionowej nabytego elektronarzędzia. Nazwy
handlowe poszczególnych elektronarzędzi mogą się
różnić.
Wymiary odpowiednich tarcz pilarskich
Średnica tarczy
pilarskiej
mm 254
Grubość tarczy
mm 1,8
Średnica otworu
mm 30
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
OBJ_BUCH-783-003.book Page 247 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM