Polski | 249
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Montaż podstawy (zob. rys. b)
Wpuścić podstawę 35 w przewidziane do
tego celu otwory tak, aby śruby z gniazdem
krzyżowym zaskakiwały w otwory w
podstawie.
Zablokować podstawę w tej pozycji, mocno
dociągając śruby z gniazdem krzyżowym.
Montaż od góry
Obrócić elektronarzędzie tak, aby
znajdowało się ono w odpowiedniej pozycji
do pracy.
Montaż klina oddzielającego (zob. rys. c1c3)
Za pomocą klucza oczkowego 17 podważyć
przednią część podkładki 3 i wyjąć ją z
otworów 37.
Pokrętło 12 przekręcić do oporu w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek - tak, aby
tarcza tnąca 38 znalazła się w możliwie
najwyższym położeniu nad stołem pilarskim.
Aby odchylić tarczę 38, należy zwolnić gałkę
blokującą 29.
Nasunąć klin rozdzielający 4, tak aby
odpowiednie otwory nachodziły na trzpienie
uchwytu 39.
Klin rozdzielający 4 należy zamocować na
uchwycie 39, mocno dociągając śrubę z łbem
sześciokątnym 36 kluczem oczkowym 17
(13 mm).
Ponownie ustawić tarczę tnącą na 90° i
dociągnąć gałki blokujące 29. (zob. również
Ustawianie kątów cięcia w pionie, str. 253)
Wskazówka: Klin oddzielający musi leżeć na
jednej linii z tarczą tnącą, aby zapobiec
zablokowaniu się elementu obrabianego.
Na zakończenie należy ponownie
zamontować pokładkę 3.
W tym celu należy zaczepić podkładkę w
otworach 37, a następnie przycisnąć ją do
dołu tak, aby zaskoczyła w stole pilarskim.
Montaż osłony (zob. rys. d)
Do montażu należy użyć zestawu montażowego
Osłona 40. (śruba, nakrętka, podkładka)
Przełożyć śrubę 40 przez otwory w osłonie i
w klinie.
Czworokąt śruby musi zaskoczyć w
odpowiedni otwór w osłonie.
Nałożyć podkładkę i nakrętkę.
Dociągnąć nakrętkę za pomocą klucza
oczkowego 17 (13 mm) na tyle mocno, by
osłona trzymała się sama w każdej z
ustawionych pozycji.
Montaż elementu przedłużającego stół
(zob.rys.e1e2)
Do montażu należy użyć zestawu montażowego
Element przedłużający stół 41. (2 drążki
prowadzące, 2 śruby zebezpieczające, 2 klipsy,
2 krótkie gałki mocujące)
Wsunąć do oporu oba drążki prowadzące
gwintem do przodu do przewidzianych do
tego celu otworów w elemencie
przedłużającym stół 2.
Nałożyć amortyzator gumowy 42 na
przedłużkę.
Włożyć klipsy do otworów drążków
prowadzących, w celu zablokowania.
Na zakończenie wsunąć przedłużkę stołu
wraz z oboma drążkami prowadzącymi do
przewidzianych do tego celu uchwytów pod
stołem pilarskim.
Wkręcić śruby zabezpieczające przed
wypadnięciem do przewidzianych do tego
celu gwintów.
Wkręcić gałki mocujące 23 do
przewidzianych do tego celu gwintów,
znajdujących się pod stołem pilarskim.
Montaż prowadnicy kątowej
(zob.rys.f1f2)
Wsunąć szynę 43 prowadnicy kątowej 16 do
jednego z przewidzianych do tego celu
rowków prowadzących 21 w stole pilarskim.
Wskazówka: Pozycję prowadnicy kątowej
można ustalić w lewym rowku prowadzącym
przez przekręcenie gałki nastawczej 44 na
prowadnicy saneczkowej.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 249 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM