250 | Polski
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Zamontować dodatkową prowadnicę
równoległą 18 (aluminiową) na prowadnicy
kątowej, używając załączonego zestawu
montażowego 45. (2 krótkie śruby, 2 nakrętki
czworokątne i podkładki)
Wskazówka: Należy zwrócić uwagę, by
dodatkowa prowadnica równoległa całkowicie
przylegała do stołi pilarskiego.
Odstęp między tarczą tnącą i dodatkową
prowadnicą równoległą nie może przekraczać
15 mm.
Montaż prowadnicy równoległej
(zob. rys. g1g3)
Prowadnicę równoległą 8 można zamocować
zarówno z lewej jak i z prawej strony tarczy
tnącej.
Wkręcić uchwyt prowadnicy równoległej 46
do przewidzianego do tego celu gwintu,
umieszczonego w przedniej części
prowadnicy równoległej.
W pierwszej kolejności umieścić prowadnicę
równoległą z tyłu na stole pilarskim.
Następnie umieścić prowadnicę równoległą
w rowku prowadzącym 15.
Prowadnicę równoległą można teraz w
dowolny sposób przesuwać.
Aby zablokować prowadnicę równoległą,
należy docisnąć uchwyt 46 do dołu.
Do cięcia wąskich elementów i do cięć
ukośnych w pionie konieczne jest
zamontowanie dodatkowej aluminiowej
prowadnicy równoległej 18 na prowadnicy
równoległej 8.
W tej konstelacji można umieścić plastikową
dodatkową prowadnicę równoległą 49 na
prowadnicy kątowej.
Wsunąć szynę profilowaną 47 do rowka,
znajdującego się po krótszej stronie
dodatkowej prowadnicy równoległej 18.
Szynę profilowaną umieścić w ten sposób
przed prowadnicą równoległą 8, by otwory
obu elementów leżały na jednej linii.
Gałki mocujące 48 przełożyć przez boczne
otwory w prowadnicy równoległej i dokręcić.
Do cięcia wysokich, wąskich elementów
konieczne jest zamontowanie dodatkowej
aluminiowej prowadnicy równoległej 18
bezpośrednio na prowadnicy równoległej 8.
Unieruchomić dodatkową prowadnicę
równoległą 18 za pomocą 2 nakrętek
czworokątnych wchodzących w skład
zestawu montażowego 45 i gałek
mocujących 48 bezpośrednio na prowadnicy
równoległej 8.
Odsysanie pyłów/wiórów
Pyły niektórych materiałów, na przykład powłok
malarskich z zawartością ołowiu, niektórych
gatunków drewna, minerałów lub niektórych
rodzajów metalu, mogą stanowić zagrożenie dla
zdrowia. Bezpośredni kontakt fizyczny z pyłami
lub przedostanie się ich do płuc może wywoł
reakcje alergiczne i/lub choroby układu
oddechowego operatora lub osób znajdujących
się w pobliżu.
Niektóre rodzaje pyłów, np. dębiny lub buczyny
uważane są za rakotwórcze, szczególnie w
połączeniu z substancjami do obróbki drewna
(chromiany, impregnaty do drewna). Materiały,
zawierające azbest mogą być obrabiane jedynie
przez odpowiednio przeszkolony personel.
W razie możliwości należy stosować odsysa-
nie pyłów.
Należy zawsze dbać o dobrą wentylację
stanowiska pracy.
Zaleca się noszenie maski przeciwpyłowej z
pochłaniaczem klasy P2.
Należy stosować się do aktualnie obowiązu-
jących w danym kraju przepisów, regulujących
zasady obchodzenia się z materiałami
przeznaczonymi do obróbki.
System odsysania pyłu i wiórów może się
zablokować pyłem, wiórami lub kawałkami
obrabianego materiału.
Wyłączyć elektronarzędzie i wyjąć wtyczkę
sieciową z gniazda.
Odczekać, aby tarcza pilarska całkowicie się
zatrzymała.
Znaleźć przyczynę blokady i usunąć ją.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 250 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM