Polski | 253
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Ustawianie kąta cięcia
Aby zagwarantować precyzję cięć, należy po
intensywnym użytkowaniu skontrolować i w
razie potrzeby poprawić podstawowe
ustawienia elektronarzędzia (zob. Kontrola i
wykonywanie ustawień podstawowych,
strona 256).
Ustawianie kątów cięcia
(Prowadnica kątowa) (zob. rys. C)
Kąt cięcia w poziomie może zostać ustawiony w
zakresie od 60° (lewa strona) do 60° (prawa
strona).
Poluzować gałkę nastawczą 54, jeżeli była
dokręcona.
Obracać prowadnicę kątową, aż wskaźnik
kąta 55 pokaże żądany kąt cięcia.
Dokręcić na powrót gałkę nastawczą 54.
Ustawianie kątów cięcia w pionie
(Tarcza tnąca) (zob. rys. D)
Kąt cięcia w pionie może zostać ustawiony w
zakresie od 90° do 45°.
Lekko poluzować gałkę blokującą 29,
obracając nią w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara.
Wskazówka: Przy całkowitym odkręceniu gałki
tarcza tnąca przechyla się (siłą ciężkości) do
pozycji, odpowiadającej mniej więcej 30°.
Wcisnąć pokrętło 12 do tyłu (Push) i
przytrzymać je w tej pozycji.
Dzięki temu zęby przy jarzmie zaskoczą w
ząbki pokrętła.
Przekręcić pokrętło na tyle, by wskaźnik kąta
cięcia 56 ukazał pożądany kąt ukośny na
podziałce 57.
Ponownie dokręcić gałkę blokującą 29.
W celu ułatwienia szybkiego i dokładnego
ustawiania standartowych kątów 90° i 45° na
obudowie umieszczone zostały zderzaki
krańcowe.
Ustawianie prowadnic równoległych
Prowadnica równoległa 8 (zob. rys. E)
Znacznik w lupie 58 ukazuje ustawiony odstęp
prowadnicy równoległej od tarczy tnącej na
podziałce 13.
Umieścić prowadnicę równoległą na
wybranym miejscu tarczy tnącej (zob.
również Montaż prowadnicy równoległej,
str. 250)
Pociągnąć uchwyt 46 do góry, aby zwolnić
prowadnicę i przesunąć ją na tyle, by lupa 58
ukazała pożądany odstęp od tarczy tnącej.
Aby zablokować prowadnicę równoległą,
należy docisnąć uchwyt 46 do dołu.
Prowadnica równoległa 10 na elemencie
poszerzającym stół (zob. rys. F)
Prowadnicę równoległą 10 można zamocować
zarówno z lewej jak i z prawej strony elementu
poszerzającego stół 9.
Kolory na naklejce na prowadnicy równoległej
są zgodne z kolorami na podziałce 59,
umieszczonej na przednim drążku
prowadzącym. Podziałka ukazuje odstęp od
tarczy tnącej (w zależności od pozycji
prowadnicy równoległej).
Przykręcić prowadnicę równoległą na
elemencie poszerzającym stół, umieszczając
ją w pożądanej pozycji.
Sięgnąć pod przedłużkę (pośrodku) i
wyciągnąć ją tak, aby zielona lub żółta
podziałka ukazywała pożądany odstęp od
tarczy tnącej.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 253 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM