254 | Polski
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Ustawianie dodatkowej prowadnicy
równoległej
Do cięcia wąskich elementów i do cięć
ukośnych w pionie konieczne jest
zamontowanie dodatkowej aluminiowej
prowadnicy równoległej 18 na prowadnicy
równoległej 8. (zob.rys.g2)
Krótkie elementy mogą podczas obróbki
zakleszczyć się między prowadnicą równoległą i
tarczą tnącą, zostać uchwycone, przez unoszącą
się tarczę i wyrzucone.
Należy dlatego ustawić dodatkową prowadnicę
równoległą tak, aby koniec jej szyny wypadał na
obszar znajdujący się między zębem tarczy
leżącym jak najbardziej z przodu i środkiem
tarczy tnącej.
W tym celu należy odkręcić gałki mocujące
48 i odpowiedni przesunąć dodatkową
prowadnicę równoległą 18.
Ponownie dokręcić gałki.
Do cięcia wysokich, wąskich elementów
konieczne jest zamontowanie dodatkowej
aluminiowej prowadnicy równoległej 18
bezpośrednio na prowadnicy równoległej 8.
(zob.rys.g3)
Uruchamianie
Uruchomienie (zob.rys.G1G2)
Przesunąć czerwony przycisk awaryjny 14 w
lewo i otworzyć żółtą klapkę bezpieczeństwa
30.
Aby uruchomić urządzenie, należy wcisnąć
zielony włącznik 60.
Na koniec zamknąć klapkę bezpieczeństwa,
nie powodując jej zaskoczenia w zapadce.
Wyłączenie (zob.rys.G3)
Wcisnąć czerwony przycisk awaryjny 14.
Awaria prądu
Włącznik/wyłącznik jest tzw. wyłącznikiem
napięcia zerowego, zapobiegającym
niezamierzonym włączeniom elektronarzędzia
po awarii prądu (np. z powodu wyciągnięcia
wtyczki z gniazdka podczas pracy narzędzia).
Aby powrócić do pracy z elektronarzędziem,
trzeba ponownie wcisnąć zielony włącznik 60.
Wskazówki dotyczące pracy
Ogólne wskazówki dotyczące piłowania
f W przypadku wszystkich rodzajów cięć
należy najpierw upewnić się, czy tarcza nie
w żadnym z etapów pracy nie dotyka
którejś z prowadnic lub jakiejś innej części
urządzenia.
Tarcze tnące należy chronić przed upadkiem i
udarami. Nie należy poddawać tarcz działaniu sił
bocznych.
Klin oddzielający musi leżeć na jednej linii z
tarczą tnącą, aby zapobiec zablokowaniu się
elementu obrabianego.
Nie obrabiać wypaczonych przedmiotów
obrabianych. Przedmiot obrabiany musi mieć
zawsze prosty brzeg, aby można go było
przyłożyć do prowadnicy równoległej.
Przechowywać drążek prowadzący zawsze na
elektronarzędziu.
Nie używać elektronarzędzia do strugania
wręgów, rowkowania ani do wykonywania
bruzd.
Oznakowanie linii cięcia
Zaznaczyć na okrągłej żółtej naklejce 7
grubość tarczy tnącej.
Dzięki temu możliwe jest dokładne
ustawienie elementu do obróbki bez
otwierania osłony ochronnej.
Pozycja operatora (zob. rys. H)
f Nie należy ustawiać się w jednej linii z
tarczą z przodu elektronarzędzia. Należy
stawać zawsze w pozycji lekko przesuniętej
w bok. W ten sposób ciało jest poza
zasięgiem ewentualnego odrzutu.
Zachować bezpieczną odległość rąk, palców
i ramion od obracającej się tarcza pilarskiej.
Przestrzegać przy tym następujących
wskazówek:
Przedmiot obrabiany należy trzymać stabilnie
oburącz i dociskać go mocno do stołu
pilarskiego, a zwłaszcza podczas prac bez
ogranicznika. (zob. rys. I)
OBJ_BUCH-783-003.book Page 254 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM