Polski | 257
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Przenoszenie elektronarzędzia
f Elektronarzędzie powinno być przenoszone
przez dwie osoby, przenoszenie go przez
jedną osobę może spowodować
uszkodzenie kręgosłupa.
f Do przenoszenia elektronarzędzia należy
używać wyłącznie elementów
transportowych, nigdy nie wolno używać w
tym celu elementów zabezpieczających,
elementów przedłużających 2 lub
elementów poszerzających 9.
W celu podniesienia lub transportu
elektronarzędzia posłużyć się zagłębieniami
67 z boku stołu pilarskiego 11.
Konserwacja i serwis
Konserwacja i czyszczenie
f
Przed wszystkimi pracami przy elektronarzę-
dziu należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda
.
Jeśli urządzenie, mimo dokładnej i wszechstron-
nej kontroli produkcyjnej ulegnie kiedykolwiek
awarii, naprawę powinien przeprowadzić auto-
ryzowany serwis elektronarzędzi firmy Bosch.
Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówie-
niach części zamiennych konieczne jest podanie
10-cyfrowego numeru katalogowego elektro-
narzędzia zgodnie z danymi na tabliczce
znamionowej.
Czyszczenie
Utrzymywanie urządzenia i szczelin wentylacyj-
nych w czystości gwarantuje prawidłową i bez-
pieczną pracę.
Pył i wióry należy usuwać po każdym użyciu,
przedmuchując sprężonym powietrzem lub za
pomocą pędzelka.
Osprzęt
Podstawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 607 001 967
Tarcze pilarskie do drewna i płyt, do paneli i
listew
Tarcza pilarska 254 x 30 mm,
40 zębów . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 608 640 443
Tarcza pilarska 254 x 30 mm,
60 zębów . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 608 640 444
Obsługa klienta oraz doradztwo
techniczne
Ze wszystkimi pytaniami, dotyczącymi naprawy
i konserwacji nabytego produktu oraz dostępu
do części zamiennych prosimy zwracać się do
punktów obsługi klienta. Rysunki techniczne
oraz informacje o częściach zamiennych można
znaleźć pod adresem:
www.bosch-pt.com
Zespół doradztwa technicznego firmy Bosch
służy pomocą w razie pytań związanych z zaku-
pem produktu, jego zastosowaniem oraz regu-
lacją urządzeń i osprzętu.
Polska
Robert Bosch Sp. z o.o.
Serwis Elektronarzędzi
Ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
Tel.: +48 (022) 715 44 60
Faks: +48 (022) 715 44 41
E-Mail: bsc@pl.bosch.com
Infolinia Działu Elektronarzędzi: +48 (801) 100
900
(w cenie połączenia lokalnego)
E-Mail: elektronarzedzia.info@pl.bosch.com
www.bosch.pl
Usuwanie odpadów
Elektronarzędzia, osprzęt i opakowanie należy
poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi
zasadami ochrony środowiska.
Części z tworzyw sztucznych są odpowiednio
oznakowane celem odpowiedniego i
odpowiedzialnego przeprowadzenia procesu
recyclingu.
Tylko dla państw należących do UE:
Nie należy wyrzucać elektronarzę-
dzi do odpadów domowych!
Zgodnie z europejską wytyczną
2002/96/WE o starych, zużytych
narzędziach elektrycznych i ele-
ktronicznych i jej stosowania
w prawie krajowym, wyeliminowane, niezdatne
do użycia elektronarzędzia należy zbierać osob-
no i doprowadzić do ponownego użytkowania
zgodnego z zasadami ochrony środowiska.
Zastrzega się prawo dokonywania zmian.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 257 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM