Česky | 259
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
d) Než elektronářadí zapnete, odstraňte
seřizovací nástroje nebo šroubováky.
Nástroj nebo klíč, který se nachází v otá-
čivém dílu stroje, může vést k poranění.
e) Vyvarujte se abnormálního držení těla.
Zajistěte si bezpečný postoj a udržujte
vždy rovnováhu. Tím můžete elektro-
nářadí v neočekávaných situacích lépe
kontrolovat.
f) Noste vhodný oděv. Nenoste žádný
volný oděv nebo šperky. Vlasy, oděv a
rukavice udržujte daleko od pohybují-
cích se dílů. Volný oděv, šperky nebo
dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohy-
bujícími se díly.
g) Lze-li namontovat odsávací či zachycující
přípravky, přesvědčte se, že jsou připo-
jeny a správně použity. Použití odsávání
prachu může snížit ohrožení prachem.
4) Svědomité zacházení a používání
elektronářadí
a) Stroj nepřetěžujte. Pro svou práci
použijte k tomu určené elektronářadí. S
vhodným elektronářadím budete pracovat
v udané oblasti výkonu lépe a bezpečněji.
b) Nepoužívejte žádné elektronářadí, jehož
spínač je vadný. Elektronářadí, které
nelze zapnout či vypnout je nebezpečné a
musí se opravit.
c) Než provedete seřízení stroje, výměnu
dílů příslušenství nebo stroj odložíte,
vytáhněte zástrčku ze zásuvky a/nebo
odstraňte akumulátor. Toto preventivní
opatření zabrání neúmyslnému zapnutí
elektronářadí.
d) Uchovávejte nepoužívané elektronářadí
mimo dosah dětí. Nenechte stroj použí-
vat osobám, které se strojem nejsou
seznámeny nebo nečetly tyto pokyny.
Elektronářadí je nebezpečné, je-li
používáno nezkušenými osobami.
e) Pečujte o elektronářadí svědomitě.
Zkontrolujte, zda pohyblivé díly stroje
bezvadně fungují a nevzpřičují se, zda
díly nejsou zlomené nebo poškozené tak,
že je omezena funkce elektronářadí.
Poškozené díly nechte před nasazením
stroje opravit. Mnoho úrazů má příčinu ve
špatně udržovaném elektronářadí.
f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Pečlivě ošetřované řezné nástroje s
ostrými řeznými hranami se méně
vzpřičují a dají se lehčeji vést.
g) Používejte elektronářadí, příslušenství,
nasazovací nástroje apod. podle těchto
pokynů. Respektujte přitom pracovní
podmínky a prováděnou činnost. Použití
elektronářadí pro jiné než určující použití
může vést k nebezpečným situacím.
5) Servis
a) Nechte Vaše elektronářadí opravit pouze
kvalifikovaným odborným personálem a
pouze s originálními náhradními díly. Tím
bude zajištěno, že bezpečnost stroje
zůstane zachována.
Bezpečnostní upozornění pro stolní
okružní pily
f Nikdy na elektronářadí nestoupejte. Může
dojít k vážným poraněním, pokud se
elektronářadí převrhne nebo pokud se
nedopatřením dostanete do kontaktu s
pilovým kotoučem.
f Zajistěte, aby ochranný kryt náležitě
fungoval a mohl se volně pohybovat. Nikdy
nefixujte ochranný kryt v otevřeném stavu.
f Zatímco elektronářadí běží, nedostaňte se
svýma rukama do oblasti řezání. Při
kontaktu s pilovým kotoučem existuje
nebezpečí poranění.
f Nikdy nesahejte za pilový kotouč, abyste
podrželi obrobek, odstranili dřevěné třísky
nebo z jiných důvodů. Vzdálenost Vaší ruky k
rotujícímu pilovému kotouči je přitom příliš
malá.
f Obrobek přivádějte jen na běžící pilový
kotouč. Jinak existuje nebezpečí zpětného
rázu, když se pilový kotouč zasekne do
obrobku.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 259 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM