266 | Česky
1 609 929 T49 | (19.11.09) Bosch Power Tools
Montáž shora
Obraťte elektronářadí tak, aby nyní stálo ve
správné poloze pro práci.
Montáž rozpěrného klínu (viz obrázky c1c3)
Pomocí očkového klíče 17 nadzdvihněte
vpředu vkládací desku 3 a odstraňte ji z
vybrání 37.
Otáčejte ruční kolo 12 až na doraz proti
směru hodinových ručiček tak, aby se pilový
kotouč 38 nacházel v nejvyšší možné poloze
nad stolem pily.
Pro natočení pilového kotouče 38 povolte
aretační knoflík 29.
Nasuňte rozpěrný klín 4 příslušnými otvory
na upínací kolíky uchycení 39.
Rozpěrný klín 4 upevněte na uchycení 39 tím,
že pevně utáhnete šestihranný šroub 36
pomocí očkového klíče 17 (13 mm).
Pilový kotouč nastavte opět na 90° a
utáhněte aretační knoflík 29. (viz též
Nastavení vertikálního úhlu sklonu,
strana 269)
Upozornění: Rozpěrný klín musí být v jedné ose
s pilovým kotoučem, aby se zamezilo svírání
obrobku.
Na závěr opět namontujte vkládací desku 3.
K tomu zahákněte vkládací desku do vybrání
37 a poté vkládací desku stiskněte dolů až ve
stole pily zaskočí.
Montáž ochranného krytu (viz obrázek d)
Pro montáž použijte upevňovací sadu Ochranný
kryt 40. (šroub, matice, podložka)
Prostrčte šroub 40 skrz otvory na ochranném
krytu a na rozpěrném klínu.
Čtyřhran na šroubu musí zapadnout do
příslušného vybrání na ochranném krytu.
Nasaďte podložku a matici.
Matici utáhněte očkovým klíčem 17 (13 mm)
tak pevně, aby ochranný kryt v každé
nastavené poloze sám od sebe držel.
Montáž prodloužení stolu
(viz obrázky e1
e2)
Pro montáž použijte upevňovací sadu
Prodloužení stolu 41. (2 vodící tyče, 2 šrouby
pro zajištění, 2 klipsy, 2 krátké upevňovací
knoflíky)
Nasuňte obě vodící tyče až na doraz
závitovým otvorem napřed do k tomu
stanovených otvorů na prodloužení stolu 2.
Na prodloužení stolu přišroubujte gumový
nárazník 42.
Kvůli fixaci nastrčte klipsy do otvorů vodících
tyčí.
Poté nasuňte prodloužení stolu s oběma
vodícími tyčemi do k tomu určených uchycení
pod stolem pily.
Do k tomu určených závitů našroubujte
šrouby pro zajištění proti vytažení.
Našroubujte upevňovací knoflíky 23 do k
tomu stanovených závitů pod stolem pily.
Montáž úhlového dorazu
(viz obrázky f1f2)
Zaveďte kolejnici 43 úhlového dorazu 16 do
jedné z k tomu určených vodících drážek 21
stolu pily.
Upozornění: Poloha úhlového dorazu může být v
levé vodící drážce zafixována otáčením
zajišťovacího knoflíku 44 na posuvných saních.
Namontujte přídavný podélný doraz 18 z
hliníku pomocí dodané upevňovací sady 45
na úhlový doraz. (2 krátké šrouby,
2 čtyřhranné matice a podložky)
Upozornění: Dbejte na to, aby přídavný podélný
doraz zcela přiléhal na stůl pily.
Vzdálenost mezi pilovým kotoučem a přídavným
podélným dorazem smí činit maximálně 15 mm.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 266 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM