Česky | 267
Bosch Power Tools 1 609 929 T49 | (19.11.09)
Montáž podélného dorazu
(viz obrázky g1g3)
Podélný doraz 8 lze umístit buď nalevo nebo
napravo od pilového kotouče.
Našroubujte upínací páčku 46 do k tomu
stanoveného závitu vpředu na podélném
dorazu.
Podélný doraz nasaďte nejprve vzadu na stůl
pily. Poté umístěte podélný doraz ve vodící
drážce 15.
Podélný doraz je nyní libovolně posuvný.
Pro zajištění podélného dorazu stiskněte
upínací páčku 46 dolů.
Při řezání úzkých obrobků a při řezání
vertikálních úhlů sklonu musíte přídavný
podélný doraz 18 z hliníku namontovat na
podélný doraz 8.
V tom případě můžete upevnit přídavný podélný
doraz 49 z umělé hmoty na úhlový doraz.
Nasuňte profilovou kolejnici 47 do drážky na
krátké straně přídavného podélného dorazu
18.
Umístěte profilovou kolejnici před podélným
dorazem 8 tak, aby otvory obou dílů byly v
jedné ose.
Prostrčte upevňovací knoflíky 48 skrz boční
otvory na podélném dorazu a pevně je
utáhněte.
Při řezání vysokých, úzkých obrobků musíte
přídavný podélný doraz 18 z hliníku namontovat
přímo na podélný doraz 8.
Přídavný podélný doraz 18 upevněte s
pomocí 2 čtyřhranných matic z upevňovací
sady 45 a upevňovacích knoflíků 48 přímo na
podélný doraz 8.
Odsávání prachu/třísek
Prach materiálů jako olovoobsahující nátěry,
některé druhy dřeva, minerálů a kovu mohou být
zdraví škodlivé. Kontakt s prachem nebo
vdechnutí mohou vyvolat alergické reakce
a/nebo onemocnění dýchacích cest obsluhy
nebo v blízkosti se nacházejících osob.
Určitý prach jako dubový nebo bukový prach je
pokládán za karcinogenní, zvláště ve spojení s
přídavnými látkami pro ošetření dřeva (chromát,
ochranné prostředky na dřevo). Materiál
obsahující azbest smějí opracovávat pouze
specialisté.
Pokud možno používejte odsávání prachu.
Pečujte o dobré větrání pracovního prostoru.
Je doporučeno nosit ochrannou dýchací
masku s třídou filtru P2.
Dbejte ve Vaší zemi platných předpisů pro
opracovávané materiály.
Odsávání prachu/třísek se může prachem,
třískami nebo úlomky obrobku zablokovat.
Elektronářadí vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
Počkejte, až se pilový kotouč kompletně
dostane do stavu klidu.
Zjistěte příčinu zablokování a odstraňte ji.
Externí odsávání (viz obrázek h)
Hadici vysavače připojte na výfuk třísek 32.
Pro zvýšení výkonu odsávání můžete navíc
připojit odsávání prachu na odsávací hrdlo 5.
K tomu odstraňte z odsávacího hrdla víčko.
Vysavač musí být vhodný pro opracováva
materiál.
Při odsávání obzvlášť zdraví škodlivého, karcino-
genního nebo suchého prachu použijte speciální
vysavač.
OBJ_BUCH-783-003.book Page 267 Thursday, November 19, 2009 4:24 PM